บรรณานุกรม ขอบคุณ คณะทำงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2531). เผยแพร่เป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก 18 กรกฎาคม 2531. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์.
มหาวิทยาลัยมหิดล. (2552). เทิดพระนามมหิดล. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์. (2560). สายธารแห่งการให้. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์. (2560). จากสายธารแห่งพระการุณย์ สู่ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. (2559). โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีประกอบพิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://med.mahidol.ac.th/nursing/th/Event/other/12042016-1306-th (วันที่สืบค้นข้อมูล: 31 สิงหาคม 2561)
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2551). 120 ชิ้นเอกของศิริราช. กรุงเทพฯ: บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด.
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2551). 120 ปี ศิริราช. กรุงเทพฯ: บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด.
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.(2552). 120 Memorabilia of Siriraj. กรุงเทพฯ: บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด.
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2535). หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด.
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2560). พิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช ครบ 129 ปี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.si.mahidol.ac.th/th/hotnewsdetail.asp?hn_id=2087 (วันที่สืบค้นข้อมูล: 27 สิงหาคม 2561)
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2554). ศิริราชจัดพิธีสมโภชพระบรมรูปและพระรูปหล่อพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.si.mahidol.ac.th/th/sirirajnewsite/hotnewsdetail.asp?hn_id=869 (วันที่สืบค้นข้อมูล: 27 สิงหาคม 2561)
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก. (2559). พิธีอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.facebook.com/pg/gj.mahidol/photos/?tab=album&album_id=1077999992289416 (วันที่สืบค้นข้อมูล: 28 สิงหาคม 2561)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์. (2558). 20 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์. นนทบุรี: หยิน หยาง การพิมพ์.
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์. แผนที่นำชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี. (2554). พิธีเปิด อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และประติมากรรม “จากพระเมตตา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” .
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์. (2556). โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
สุกรี เจริญสุข. (2559). มหิดลสิทธาคาร แค่สร้างอาคารไม่พอเพียง. วารสารเพลงดนตรี, 21, 4-7
สุกรี เจริญสุข. (2559). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี. วารสารเพลงดนตรี, 22, 4-15.
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์. (2554). ความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.พิเศษ นพ. สรรใจ แสงวิเชียร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายจักรีนนท์ หรือโอภาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นางสาวนิสากร แข็งงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นายจรูญ กะการดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวปริชาติ แก้วสำราญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หอจดหมายเหตุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทำงานจัดทำนิทรรศการ

นายโกมล คงมั่นกตเวที ที่ปรึกษา
นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ ประธานคณะทำงาน
นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ คณะทำงาน
นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ คณะทำงาน
นายคมสันต์ เดือนฉาย คณะทำงาน
นายพิชย ณ สงขลา คณะทำงาน
นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะทำงาน

Scroll to top