ประติมากรรมในพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

 

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ : เป็นพระบรมรูปโลหะหล่อประทับยืน ทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดช์ ความสูง 2 เมตร น้ำหนัก 400 กิโลกรัมเศษ แล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535
ประวัติ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นสถานที่เริ่มต้นของการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยอย่างจริงจัง และปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นจน ทัดเทียมนานาอารยประเทศ คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงมีมติเห็นพ้องให้สร้างพระบรมรูป ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2535 มีการเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐาน ณ ชั้น 2 ภายในตึกสยามินทร์ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิด “ตึกสยามินทร์” และ “อัษฎางค์” ณ โรงพยาบาลศิริราช ในการนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมพระบรมรูปองค์นี้ด้วย
ประติมากร : ประเทือง ธรรมรักษ์


 • si-01
 • si-02
 • si-03
 • si-04
 • si-05
 • si-06

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
สถานที่ตั้ง : พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลาทรงไทยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ โดย พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นผู้ออกแบบ ซึ่งต่อมาพระราชทานนามว่า “พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเททองหล่อพระบรมรูป เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และมีพิธีบวงสรวงประดิษฐานพระบรมรูปในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ประติมากร : ภราดร เชิดชู และ นพรัตน์ บุญมี นาวิน สุวัณณปุระ (ช่างหล่อ)


 • siph-01
 • siph-02
 • siph-03
 • siph-04
 • siph-05
 • siph-06

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถานที่ตั้ง : อาคารสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ : เป็นพระบรมรูปนูนต่ำครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ไปทางด้านขวา ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร ทาสีขาวทั้งองค์ ด้านล่างพระบรมรูปประดับลายพระหัตถ์พระปรมาภิไธย “สยามินทร์”
ประวัติ : สร้างขึ้นพร้อมกับอาคารสยามินทร์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ให้คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสฉลองการสถาปนาศิริราชครบ 100 ปี
ประติมากร : สุกิจ ลายเดช


 • si-01
 • si-02
 • si-03

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานที่ตั้ง : อาคารสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ : เป็นพระบรมรูปนูนต่ำครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ไปทางด้านขวา อยู่บนพื้นหลังวงกลม
ประวัติ : สร้างขึ้นพร้อมกับอาคารสยามินทร์ ในโอกาสฉลองการสถาปนาศิริราชครบ 100 ปี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 พิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
ประติมากร : สุกิจ ลายเดช


 • si-01
 • si-02
 • si-03
 • si-04

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : ลานหน้าศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ : เป็นพระรูปหล่อจากโลหะสัมฤทธิ์ ขนาดสูงกว่าพระองค์จริงเล็กน้อย โดยสูงประมาณ 2 เมตร ทรงฉลองพระองค์ครุย ประทับบนพระเก้าอี้ พระหัตถ์วางบนตำราแพทย์ซึ่งตั้งบนพระเพลา ประดิษฐานบนแท่นมีพุ่ม โลหะประดับทั้งสองข้าง ด้านหน้าแท่นที่ประดิษฐานมีโลหะหล่อเป็นแผ่นผ้าทิพย์ลายผ้าตาด ตรงกลางผ้าทิพย์เป็นอักษรพระนามาภิไธย ด้านหลังแท่นที่ประดิษฐานเป็นแผ่นโลหะจารึกพระราชประวัติ และประวัติการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ ลานที่ประดิษฐานนั้นเป็นลานรูปวงกลมลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ
ประวัติ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2493 ในโอกาสงานฉลอง 60 ปี ศิริราช และเสด็จพระราชดำเนินหรือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายนของทุกปี
ผู้ออกแบบ : ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ประติมากร : สนั่น ศิลากรณ์


 • si-01
 • si-02
 • si-03
 • si-04
 • si-05
 • si-06
 • si-07
 • si-08
 • si-09
 • si-10
 • si-11
 • si-12
 • si-13
 • si-14

พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ : พระรูปประทับยืน ทำจากปูนปลาสเตอร์ สูง 33 เซนติเมตร ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์ซ้ายทรงหนังสือ พระหัตถ์ขวาทรงยกขึ้นใกล้เคียงกับพระหัตถ์ซ้าย
ประวัติ : ในปี พ.ศ. 2502 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระรูปต้นแบบแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อทรงพิจารณา และทรงตกแต่งปรับแก้ด้วยพระองค์เอง พระรูปต้นแบบนี้ ต่อมาได้นำมาเป็นแบบหล่อพระรูปเพื่อเป็นของที่ระลึก ในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชอายุครบ 72 ปี และ 84 ปี


 • si-01
 • si-02

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สถานที่ตั้ง : ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ : พระรูปหล่อโลหะ ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ประดิษฐานบนแท่นหินอ่อน มีพุ่มโลหะตั้งอยู่สองข้างพระเก้าอี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานคำแนะนำในการปั้นแบบ
ประวัติ : สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


 • si-01
 • si-02
 • si-03
 • si-04
 • si-05
 • si-06
 • si-07

พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ทรงอุ้มพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานที่ตั้ง : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
ลักษณะ : พระรูปหล่อโลหะสัมฤทธิ์สมเด็จพระบรมราชชนก ครึ่งพระองค์ ความสูงประมาณ 1.15 เมตร ทรงฉลองพระองค์สูทสากล ทรงอุ้มพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงพระเยาว์ ประดิษฐานบนฐานกลม ด้านซ้ายแกะสลักหิน พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” และภาษาอังกฤษด้านขวา “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.”
ประวัติ : เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปนี้ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประติมากร : อาจารย์สุดสาคร ชายเสม


 • pt-01
 • pt-02
 • pt-03

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
สถานที่ตั้ง : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
ลักษณะ : พระรูปโลหะของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ขนาด 1 ⅛ เท่าของพระองค์จริง ประทับรวมพระราชอาสน์
ประวัติ : ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสครบรอบ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 และครบรอบ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย 5 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ และ“พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเป็นการฉลอง 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกวาระหนึ่งด้วย 
ร่างแบบ : อาจารย์สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร
ประติมากร : สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร


 • ns-01
 • ns-02
 • ns-03
 • ns-04

พระบรมรูปพระมหากษัตริย์และพระรูปพระบรมวงศานุวงศ์ 9 องค์
สถานที่ตั้ง :
พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
ลักษณะ :
พระบรมรูปพระมหากษัตริย์และพระรูปพระบรมวงศานุวงศ์ 9 พระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประติมากรรมลอยตัวครึ่งพระองค์ 9 องค์ ประกอบด้วย
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
4. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
5. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
6. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
7. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
8. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
9. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ประวัติ :
จัดสร้างพระบรมรูปและพระรูปขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อฉลองวันครบรอบ 115 ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ และได้อัญเชิญออกตั้งในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในโอกาสวันพระราชทานก่อตั้งโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ วันที่ 12 มกราคม ของทุกปี


 • ns-01
 • ns-02
 • ns-03
 • ns-04
 • ns-05
 • ns-06
 • ns-07

พระบรมรูปพระมหากษัตริย์และพระรูปพระบรมวงศานุวงศ์ 18 องค์
สถานที่ตั้ง :
อัญเชิญออกมาประดิษฐานในการประกอบพิธีในวาระสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ :
พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ และพระรูปพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวม 15 พระองค์ เป็นประติมากรรมลอยตัวครึ่งพระองค์ 15 องค์ และพระรูปประทับนั่งบนพระเก้าอี้ขนาดใกล้เคียงกัน 3 องค์ ประกอบด้วย
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
5. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
7. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 2 องค์ (พระรูปครึ่งพระองค์ และพระรูปประทับนั่งบนพระเก้าอี้)
8. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2 องค์ (พระรูปครึ่งพระองค์ และพระรูปประทับนั่งบนพระเก้าอี้)
9. กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
10. สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
11. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ 2 องค์
(พระรูปครึ่งพระองค์ และพระรูปประทับนั่งบนพระเก้าอี้)
12. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
13. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
14. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
15. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์
ประวัติ :
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (ปัจจุบัน - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายหลังพิธีสมโภชแล้ว จะอัญเชิญพระบรมรูปและพระรูปนี้ในการประกอบพิธีในวาระสำคัญต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เช่น พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี
ประติมากร : สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร


 • si-01
 • si-02
 • si-03
 • si-04
 • si-05
 • si-06
 • si-07
 • si-08
 • si-09
 • si-10
 • si-11
Scroll to top