01-01
  
นิทรรศการ ต้นไม้ทรงปลูก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดนิทรรศการ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 


“...ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคน เสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
ความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2519

        จากพระราชดำรัสข้างต้น บ่งบอกถึงแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกฝังที่คนก่อน และยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการสอนให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกประการหนึ่งด้วย
        มหาวิทยาลัยมหิดลได้น้อมนำพระราชดำริในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการเป็นนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 ได้มีการวางแผนเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ รื่นรมย์ เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
        ในการนี้ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดทำนิทรรศการ “ต้นไม้ทรงปลูก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล” ในโอกาสครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อรวบรวม เผยแพร่ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระกรุณาธิคุณในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมายังมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสต่าง ๆ ทั้งยังได้ทรงปลูกต้นไม้พระราชทานและประทานไว้ถึง 18 ต้น 16 สายพันธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ประหนึ่งเป็นการปลูกต้นไม้ในใจพวกเราชาวมหิดล เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบไป

 • 02-01
 • 02-02
 • 02-03
 • 02-04
 • 02-05
 • 02-06
 • 02-07
 • 02-08
 • 02-09
 • 02-10
 • 02-11
 • 02-12
Scroll to top