พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจชาวไทยนิรันดร์

king


01QRCODE

 

 1. การพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

02QRCODE

 

 

 2. การขอพระราชทานที่ดิน ณ ศาลายา


 

  

03QRCODE

 

 3. การเสด็จฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

  

04QRCODE

  

 4. พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

05QRCODE

 

  5. ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

 

06QRCODE

 

 6. ต้นไม้ทรงปลูก

 

 

 

Scroll to top