07 01

เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐

07 02

เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗

  • 07-03
  • 07-04

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารสาธารณสุข)

  • 07-05
  • 07-06
  • 07-07

 

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 


คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

 

Scroll to top