06 01

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการแก่ปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชการ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทั้งสิ้น ๓ วาระ ได้แก่

๑. ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๓. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารสาธารณสุข)
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ ตามคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณที่จะปรากฎต่อไป

  • 06-02
  • 06-03
Scroll to top