05

๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยการจัดสร้างอาคารฯ ดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการคณะกรรมการสร้างอาคาร

05 01

        ปัจจุบัน อาคารดังกล่าวได้เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ถูกต้อง เกิดความประทับใจ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์โรคหัวใจระดับชาติและทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียอาคเนย์

๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘

        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาในพิธีเปิดตึกหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย “มหิตลาคารสมเด็จพระราชปิตุจฉา” ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นอาคารหอพัก ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งสองพระองค์ ได้ประทานที่ดิน เพื่อจัดสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์ (หอชาย ๑) ไว้ก่อนหน้านี้ แต่มีขนาดไม่เพียงพอ คือ เป็นตึก ๓ ชั้น มีมุขสามมุขทั้งทิศเหนือและทิศใต้ มีห้องพักจำนวน ๑๐๐ ห้อง

05 02

ชื่ออาคาร “มหิตลาคารสมเด็จพระราชปิตุจฉา” นี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทั้งสองพระองค์ เป็นตึก ๑๒ ชั้น ห้องพัก ๑๖๐ ห้อง คงเหลือสิ่งก่อสร้างเดิม คือ รั้วสามด้านและหอพระ

๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงวางศิลาฤกษ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี” ณ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

05 03

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน ๔ หลักสูตร และ ๗ สาขาวิชา ประกอบด้วย
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มี ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาธรณีศาสตร์ และสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๓. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

...........................................................

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๔๑). สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทน พระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). (หนังสือที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราช ดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี)

ขอบคุณภาพและข้อมูล
- ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชีนีนาถ
- งานสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
- นายจักรีนนท์ หรือโอภาศ
- นายโจนัส สุขกุล

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Scroll to top