04

เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) มาทรงประกอบพิธีเปิดตึก “พระยาและคุณหญิง หริศจันทร์ สุวิท” และตึก “ยากัตตราม วิตตา วันดี ปาวา” ณ โรงพยาบาลศิริราช สร้างขึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยอายุรศาสตร์โดยเงินบริจาคของพระยาและคุณหญิง หริศจันทร์ สุวิท และ นายยากัตตราม วิตตาวันดีปาวา

04 01

        เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อสร้างตึก “จุฑาธุช” แทนพื้นที่เดิม ด้วยเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๒๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท และสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๘,๖๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีหอผู้ป่วยหริศจันทร์ และหอผู้ป่วยปาวา ให้บริการอยู่ภายใน

๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘

สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล”

04 02

ปัจจุบันอาคารดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นสถาบันวิชาการที่มีภารกิจในการจัดฝึกอบรมและวิจัยทางด้านสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน นอกจากนั้น ยังมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด

๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารอำนวยการ (อาคาร ๑) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร ๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

04 03

ปัจจุบันอาคารอำนวยการ (อาคาร ๑) เป็นห้องปรฏิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษา ประกอบด้วยห้องสำนักงานคณบดี ห้องทำงานคณบดีและรองคณบดี ห้องสำนักงานภาควิชา ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอ่านหนังสือและห้องกิจกรรมนักศึกษา

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร ๒) ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเคมี

...........................................................

ขอบคุณภาพและข้อมูล

นายแดง ลมสูงเนิน นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นางสาวนฤมล จันทรเจิด นายโจนัส สุขกุล นายพิชย ณ สงขลา นาย วิศิษฏ สมบัติถาวรกุล

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Scroll to top