โซนที่ ๖: กันภัยมหิดล

แสดงพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงทำให้กับสังคมไทย

รวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆ ที่พระราชทาน เช่น ด้านการศึกษา การดำเนินชีวิต การพัฒนาสังคม เป็นต้น
อันหมายถึงการป้อง “กันภัย” ให้กับประชาชนชาวไทย

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

จากจุดเริ่มต้น ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงพยาบาลศิริราช
ทรงเข้าพระทัยถึงสภาพขาดแคลน ที่เป็นอยู่ในเวลานั้น จึงทรงตัดสินพระทัยช่วยพัฒนาการแพทย์ไทยทั้งด้าน
การศึกษาและงานโรงพยาบาล ทรงดำเนินการระหว่างทรงศึกษาวิชาแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และพยาบาล ทรงจัดส่งนักเรียนไปศึกษาดูงานประเทศต่างๆ พระราชทานทรัพย์เป็นทุนสำหรับพัฒนา
อาจารย์ที่ยังคงสืบเนื่องเป็นทุนพระราชมรดกมาถึงปัจจุบัน

สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ทรงรับเป็นผู้แทนรัฐบาลสยามเจรจากับมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ เพื่อร่วมมือพัฒนา
การแพทย์และพยาบาล ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาแพทย์ถึงระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกของประเทศ
ทรงวางแผนปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช จัดหาน้ำประปาสำหรับโรงพยาบาล ทรงช่วยเหลือค่าก่อสร้างอาคาร
หลายหลังในโรงพยาบาลศิริราช

ทรงห่วงใยปัญหาเกี่ยวกับโรคอันตราย เช่น มาลาเรีย และวัณโรค ทรงพระนิพนธ์บทความเผยแพร่ความรู้เรื่อง
“โรคทูเบอร์คุโลสิส” และ “วิธีปฏิบัติการสุขาภิบาล”

  • 01 picture

ด้านการศึกษา

เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย และข้าหลวงสำรวจการศึกษา
ทั่วไป ทรงทุ่มเทพระองค์ในงานด้านการศึกษาด้วยความสนพระทัย ทรงเห็นว่าการศึกษามีคุณล้ำเลิศ
แต่ในยุคสมัยนั้นรายจ่ายสำหรับการศึกษากลับไม่มีอยู่ในงบประมาณของครอบครัวคนไทย ทรงสนับสนุนให้เกิด
ความนิยมในการศึกษามากขึ้นทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักว่า การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น

ทรงส่งเสริมการศึกษาของสตรี ได้พระราชทานเงินแก่โรงเรียนสตรี ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยาและวัฒนาวิทยาลัย
และทรงสนพระทัยให้สตรีไทยได้ศึกษาระดับอุดมศึกษา พระราชทานทุนให้สตรีได้ไปศึกษาต่างประเทศ
ซึ่งเริ่มต้นจากวิชาพยาบาล ทำให้การพยาบาลไทยเข้มแข็งได้มาตรฐานอย่างรวดเร็ว

นอกเหนือจากด้านการแพทย์และพยาบาล ทรงวางรากฐานให้กับการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
ทันตกรรม และพระราชทานแนวทางตลอดจนความช่วยเหลือสำหรับสาขาวิชาอื่นๆ ด้วย

  • 01 picture
  • 02 picture
  • 03 picture

มหิดลกันภัย

“ประเทศไทยต้องการคนไทยที่มีความรู้ความชำนาญในสองวิชาชีพจำนวนมาก คือ วิชาแพทย์และช่าง
เพื่อก่อสร้างเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว และเพื่อความผาสุกของชนชาวไทย”
พระดำรัสนี้สะท้อนถึงความสนพระทัยและห่วงใยในบ้านเมือง

ส่วนหนึ่งในการทรงงานเพื่อบ้านเมือง ได้แก่ พระราชทานเงินแก่สถานพยาบาล วัด โรงเรียน และเพื่อ
การก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพานอุภัยเจษฎุทิศ

“เราก็ต้องพยายามทำนุบำรุงให้ภาษาของเราจำเริญขึ้นทั้งในสมบัติแห่งคำ และวิธีผูกประโยคเรียงความ
ให้สามารถแสดงความคิดของคนชนิดใดได้ทั้งตะวันออกและตะวันตก เป็นกิจจำเป็นเท่ากับจะต้องมีทหารหรือ
สร้างรถไฟ ...ฉะนั้น สิ่งที่เราต้องการจริงๆ นั้นคือการอบรมความคิด ที่จะมาใช้เป็นเนื้อเรื่องแสดงโวหาร
และสมบัติคำของภาษาเรา”

ลายพระหัตถ์นี้บ่งบอกถึงความสนพระทัยในเรื่อง “ความคิด” ซึ่งทรงถือว่ามีความสำคัญสำหรับทุกเรื่อง

พระกรณียกิจและพระดำรัสของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชข้างต้น สะท้อนชัดถึงความสนพระทัยในศาสตร์
อันหลากหลาย ไม่เพียงเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งความสนพระทัย
ในศาสตร์ดังกล่าว เป็นรากฐานที่สร้างคุณูปการแก่สังคมไทยอย่างกว้างขวาง

  • 01 picture
  • 02 picture
  • 03 picture
 
Scroll to top