การให้บริการ

ภายในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล มีการให้บริการทางด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ในเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล และมีหน้าที่และบริการดังต่อไปนี้

หน้าที่และการบริการด้านจดหมายเหตุ

1. บริการสืบค้นเอกสารทางด้านจดหมายเหตุ
2. บริการสื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านจดหมายเหตุ
3  บริการยืมคืนเอกสารจดหมายเหตุ (บริการยืมอ่านเฉพาะในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น)
4. บริการตอบคำถามทางด้านจดหมายเหตุ 
5. บริการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
6. บริการให้คำปรึกษาในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์สำคัญเและการจัดทำจดหมายเหตุส่วนบุคคล
8. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุ

หน้าที่และการบริการด้านพิพิธภัณฑ์

1. จัดบรรยายสำหรับการนำชมเป็นรายบุคคล หรือหมู่คณะ (สำหรับบริการนี้กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
2. ให้บริการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากนิทรรศการของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
3. ร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
4. จัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
5. จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล
6. ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
7. ให้ความร่วมมือในการจัดทำหนังสือหรือเอกสารวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8. จัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามโอกาสและความเหมาะสม

Scroll to top