การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไตรภาคี”ระหว่าง จังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และมหาวิทยาลัยมหิดล: ก้าวสำคัญของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

MU_Memory082การจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ มีผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งอนุมัติโครงการขยายวิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายโอกาสอุดมศึกษา โดยให้ทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือกจังหวัดที่เห็นสมควรจัดทำเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ และจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมๆ กับอีก 29 จังหวัดทั่วประเทศ ในขณะนั้น

 

กุญแจสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ มีความสำเร็จเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับและมีการขับเคลื่อนให้มีการเปิดการเรียนการสอนแล้วคือ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการประสานงานของไตรภาคีอันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานในพื้นที่ที่จะจัดตั้งวิทยาเขต คือ จังหวัดอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งร่วมกันให้คำมั่นว่าจังหวัดอำนาจเจริญและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญจะสนับสนุนงบประมาณ จัดหาสถานที่ในการก่อสร้างมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการจัดตั้งและดำเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชุมชน ในขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดลให้การสนับสนุนด้านวิชาการ การสร้างมาตรฐานการศึกษา การกำหนดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การทำสัญญาร่วมกันของทั้งสามฝ่ายข้างต้น (ไตรภาคี) เปรียบเสมือนสัญญาที่ให้ไว้ว่า ทุกฝ่ายต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานในด้านที่ตนมีศักยภาพ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนทั่วไปรวมทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนสามารถขยายไปถึงกลุ่มประเทศอินโดจีน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาที่ต้องร่วมมือกันอย่างบูรณาการ ช่วงเวลาที่ต่างหน่วยงานจะได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่าง เป็นหลักฐานแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น “โดยท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่น”

ประวัติศาสตร์หน้าแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นจุดเริ่มต้นที่รอการพิสูจน์ความสามารถในการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาคสืบไป

 

Scroll to top