สิ่งของเครื่องใช้ในการฝึกออกภาคสนาม

MU_Memory076มรดกความทรงจำของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ชุดนี้ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการออกฝึกภาคสนามของรองศาสตราจารย์ ดร.นาท   ตัณฑวิรุฬห์ อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย ถุงนอน เสื้อแจ็คเก็ต กล้องส่องทางไกล และกาต้มน้ำ นับเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าของชาวคณะ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการศึกษาแบบสหสัมพันธ์วิทยาการ (Multi-Disciplinary) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ. 2517 นอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาและคณาจารย์ จะต้องออกฝึกภาคสนามร่วมกันในพื้นที่จริงในจังหวัดต่างๆ เป็นเวลาหลายวัน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากพื้นที่จริง การเก็บข้อมูลจากตัวอย่างต่างๆ เช่น ตัวอย่างดิน ตัวอย่างน้ำ ฯลฯ นำมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม คณะฯ จึงให้ความสำคัญของการฝึกออกภาคสนามตั้งแต่การเริ่มเปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวต่างๆ ในการฝึกภาคสนาม การทำงาน ความสัมพันธ์ของคณาจารย์และนักศึกษา ได้ถ่ายทอดผ่านภาพถ่าย เรื่องเล่า สิ่งของและบันทึกต่างๆ ที่เป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าของชาวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สืบไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: องค์ประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

MU_Memory075นับเป็นพระมหากรุณาคุณอย่างที่สุดมิได้ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (กรัยวิเชียร) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบระบบการปลูกพืช กรณีศึกษาเขตชลประทานห้วยน้ำโจน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2531 และวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2532 ตามลำดับ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยคณะกรรมการควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์พิเศษเล็ก มอญเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร อ้วนอ่อน ศาสตราจารย์ณัฐ ภมรประวัติ และอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล

งานวิจัยดังกล่าว เป็นเรื่องของการจัดสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบการปลูกพืช ผู้ที่จะนำสารสนเทศจากระบบนี้ไปใช้ ได้แก่ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดรูปแบบการปลูกพืช ออกแบบระบบการปลูกพืช และวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้พื้นที่เขตชลประทานห้วยน้ำโจน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังพระราชทานวโรกาสให้บุคลากรจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด อีกทั้งพระราชทานวโรกาสให้ชาวคณะสิ่งแวดล้อมฯ ฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่าน และได้ทรงปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ยังความปลาบปลื้มแก่บุคลากรทุกคนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

Scroll to top