สมุดไทยดำหมายรับสั่งในรัชกาลที่ 5 เรื่อง “แห่พระพุทธรูปไปพระปฐมเจดีย์” : แรงบันดาลใจแห่งการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนของชาวศิลปศาสตร์

MU_Memory062สมุดไทยดำฉบับนี้เป็นสมบัติที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบจากชาวบ้านในจังหวัดนครปฐม เมื่อครั้งที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยรุ่นแรกของคณะศิลปศาสตร์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาวรรณกรรมพื้นบ้าน (พ.ศ. 2548) ต่อมาได้มีการปริวรรตถ่ายทอดเป็นอักขรวิธี ปัจจุบันจึงได้พบว่าสมุดไทยดำฉบับนี้เป็นหมายรับสั่งในรัชกาลที่ 5 เรื่อง “พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บนพระที่นั่งฉลังคพิมาน สมโภชพระพุทธรูปคืน 1 และแห่พระพุทธรูปไปพระปฐมเจดีย์” เมื่อ จ.ศ. 1228 (พ.ศ. 2409) นอกจากนี้ ยังมีบทสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นอักษรขอม ภาษาบาลี แทรกอยู่ด้วย จึงสันนิษฐานว่าสมุดไทยฉบับนี้น่าจะเป็นสมบัติเดิมของพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งในเมืองนครปฐมที่ได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมพิธีในครั้งนั้น

จากความสำคัญของเอกสารดังกล่าวมา ทำให้ชาวคณะศิลปศาสตร์ได้เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการ “เรียนรู้ชุมชน” โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เรื่อยมานับแต่นั้น จนทำให้ในเวลาต่อมา ได้เกิดโครงการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนเป็นจำนวนมาก อาทิ โครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา” โครงการ “ศิลปศาสตร์อาสา” โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุด “ศาลายาศึกษา” โครงการบริการวิชาการความรู้ภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัดนครปฐม ฯลฯ

Scroll to top