ย้อนรอยรำลึก บันทึกความทรงจำ ...กว่าจะมาเป็น…มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

__01เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี” (ในขณะนั้น) ณ หมู่บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

ย้อนรอยอดีต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ ให้มหาวิทยาลัยมหิดลรับภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี ในโครงการขยายการศึกษาขั้นอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี ขึ้นในสังกัดสำนักงานอธิการบดีในปี พ.ศ. 2538 โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทประกอบกับในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย ที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับชีวิต รายได้ การสร้างงาน ตลอดจนฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทให้ดีขึ้น แต่เนื่องด้วยงบประมาณของประเทศมีจำกัด รัฐบาลจึงใช้วิธีการขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยการให้มหาวิทยาลัยของรัฐขยายวิทยาเขตการศึกษา อันจะใช้งบประมาณน้อยกว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ ประกอบกับประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้มีความต้องการที่จะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดกาญจนบุรีขึ้น ซึ่งจากการประสานงานระหว่าง รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยผู้แทนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นชอบที่จะให้มหาวิทยาลัยมหิดลขยายวิทยาเขตการศึกษาไปที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ เพื่อทำหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบและศึกษา พื้นที่แปลงต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยได้เสนอพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารวม 3 แห่งคือที่กิ่งอำเภอห้วยกระเจา อำเภอพนมทวน และอำเภอไทรโยค

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2538 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดเสนอไว้ทั้ง 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีมติให้เลือกพื้นที่บริเวณอำเภอไทรโยค ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม เนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ และบางส่วนอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 323 (กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ) เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานอุดมด้วยมงคลทั้งนามของจังหวัดและความเป็นมา
เป็นจังหวัดที่เหมาะสม สะดวกแก่การคมนาคม ประกอบด้วยธรรมชาติอันสวยงาม เป็นจังหวัดที่เป็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สมควรแก่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งอดีตสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดำเนินทางเดินทัพผ่านดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาหลายพระองค์ และเป็นเมืองประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ปัจจุบัน อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

__02เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มก่อสร้าง อาคารเรียนรวม และอาคารอำนวยการ ขึ้นเป็นจุดแรกของพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นภาพความทรงจำ และความภาคภูมิใจ ที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี เป็นอย่างยิ่ง และในด้านพื้นที่ที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรีนี้ เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอไทรโยค สภาพเป็นที่ราบสูงและภูเขา เป็นที่ดินจำนวน 58 แปลงเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ นอกจากนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสถานที่สวยงามสำหรับการประชุมและสัมมนา ชาวจังหวัดกาญจนบุรียังได้จัดซื้อที่ดินติดริมแม่น้ำในเขตสุขาภิบาลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยคจำนวน 24 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา มอบให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศให้มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งส่วนงานออกเป็น 2 สำนักงาน 1 วิทยาเขต 17 คณะ 7 สถาบัน 5 วิทยาลัย 1 หอสมุดฯ (จากราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เล่ม 126 ตอนที่ 169 ง หน้า 120 – 121 ) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี จึงจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งกว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มีผู้บริหารและบุคลากรหลายๆ ท่าน เข้ามามีส่วนในการร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา หลายยุคหลายสมัย สร้างความภาคภูมิใจในความทรงจำของผู้ที่ร่วมกันจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มาจนถึงปัจจุบัน

 

Scroll to top