ตลอดแนวยาวกลางห้องชั้น ๒ นำเสนอโดยใช้ “แท่นวัฒนธรรมองค์กร” แท่นทั้ง๗ ฝังวีดิทัศน์
ในแนวระนาบ เรียงลำดับตามตัวอักษร M-A-H-I-D-O-L แต่ละแท่นแสดงความหมายเฉพาะ
ของแต่ละตัวอักษร (เช่น M = Mastery) แท่นวัฒนธรรมองค์กรทั้ง ๗ นี้เมื่อรวมกันแล้วก็คือ
ประชาคมมหิดล ผู้ยึดถือในคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน ส่วนบนเสา ๒ ข้าง แสดงผลงาน
สำคัญอันเป็นความภาคภูมิใจของคนมหิดลในรูปแบบวีดิทัศน์

สำหรับพื้นที่ชั้นลอยจัดแสดงประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เล่าเรื่องผ่านยุคสมัยต่างๆ นำเสนอ
ด้วยสื่อผสมหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อเสียง คำบรรยาย และวัตถุจัดแสดง
จุดเด่นของการออกแบบอยู่ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการเล่าประวัติศาสตร์มหิดลผ่านซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ได้

เนื้อหาการจัดแสดง แบ่งออกเป็น ๓ โซน ได้แก่

โซนที่ ๑: "มหิดลวันนี้"

โซนที่ ๒: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์"

โซนที่ ๓: "มหิดล" มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 

ที่ตั้ง: ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธฆณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทรศัพท์:๐-๒๘๔๙-๔๕๔๑-๔๒ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๔๕๔๕

 

Scroll to top