Get Adobe Flash player


หลักการและเหตุผล

          งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม จัดทำทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อให้บริการเผยแพร่ ค้นคว้า ผ่านเว็บไซต์ http://www.arms.mahidol.ac.th./ แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย

๓.๑ เอกสารการบริหารงาน อาทิ เอกสารการจัดตั้งส่วนงานต่างๆ, รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

๓.๒ เอกสารส่วนบุคคล อาทิ  เอกสารของ ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) และเอกสารศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นต้น

เอกสารจดหมายเหตุข้างต้นมีความสำคัญในการบอกเล่าประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งวิชาความรู้แขนงต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า งานบริหารจดหมายเหตุได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลดังกล่าวที่จัดเก็บรวบรวมไว้ ณ หอจดหมายเหตุมหาวิทยายลัยมหิดล จึงริเริ่มโครงการนิทรรศน์เอกสารจดหมายเหตุเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำคัญของงานจดหมายเหตุ โดยจะนำเสนอข้อมูลผ่านรูปแบบการจัดแสดงต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย และวีดิทัศน์ เป็นต้น