โซนที่ ๔: มุ่งขยายการศึกษาสู่ภูมิภาค

แสดงการขยายพื้นที่ทางกายภาพของมหาวิทยาลัยไปยังจังหวัดต่างๆ

ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตอำนาจเจริญ
เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางกายภาพของมหาวิทยาลัยที่ไม่หยุดนิ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาเขตกาญจนบุรีได้จัดตั้งบนพื้นที่ ๖,๐๐๐ ไร่ ที่ตำบลลุ่มสุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สาเหตุที่เลือกตั้งที่นี่เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมาะสม อยู่ท่ามกลาง
สภาพธรรมชาติ มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และการคมนาคมสะดวก การพัฒนาทางกายภาพ
จะสอดคล้องกับผังแม่บท พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไรก็ตามได้ปรับให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและ
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ อาคารสำคัญ เช่น อาคารอำนวยการ อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม และศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน สำหรับ
ทิศทางการขยายตัวจะรองรับกับการขยายตัวของนักศึกษาเป็นหลัก นอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้
ให้พื้นที่ริมแม่น้ำในเขตสุขาภิบาลลุ่มสุ่มเพิ่มจำนวน ๒๔ ไร่ ซึ่งในอนาคตอาจจัดตั้งศูนย์วิจัยต่อไป

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ แต่เนื่องจาก
พื้นที่เดิมที่ตำบลบึงเสนาทเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้ต้องจัดหาที่ตั้งเหมาะสมแห่งใหม่ นั่นคือ ตำบล
เขาทอง บนเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ สาเหตุที่เลือกตั้งที่นี่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภค
และ การเดินทางสะดวก การก่อสร้างอาคารจะถูกแบ่งเป็นระยะๆ เพื่อรองรับกับความพร้อมด้านวิชาการ
โดยดำเนินไปตามผังแม่บท พ.ศ. ๒๕๕๓ เน้นการสร้างมหาวิทยาลัยที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ไม่ก่อสร้าง
อาคารสูง อาคารสำคัญที่วางแผนจะก่อสร้าง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ และอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์กับชุมชน เช่น สร้างอ่าง
เก็บน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในมหาวิทยาลัยและออกสู่ชุมชน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ตั้งมี ๒ บริเวณ คือ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง
อำเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ของราชพัสดุ จำนวน ๔๓ ไร่ และบริเวณป่าดงหัวกองและป่าดงบังอี่ ตำบลสร้างนกทา
อำเภอเมือง จำนวน ๓๘๔ ไร่ ๗๓ ตารางวา รวมทั้งสิ้น ๔๒๗ ไร่ ๗๓ ตารางวา ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓)
มีการก่อสร้างอาคารหลังแรกบนพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นั่นคืออาคารเอนกประสงค์ ซึ่งเป็น
อาคารที่มีความสมบูรณ์ภายในอาคารเดียว เช่น ห้องเรียนรวม สำนักงาน ห้องประชุม หอสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทิศทางการขยายตัวทางกายภาพจะก่อสร้าง
อาคารสำคัญ เช่น อาคารเรียนรวม อาคารหอพักอาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งเตรียมพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเปิดสอนในอนาคต

 

  • 01 picture
  • 02 picture
Scroll to top