โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2559

1. โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

2. โครงการจัดทำนิทรรศการ “กันภัยมหิดล” ในโอกาส ๔๗ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

3. โครงการ 15 คำถามฉลอง 30 ปี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2559

4. โครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

5. โครงการจัดงาน “ศาลายาวิถี” สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

6. โครงการการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560

7. โครงการจัดทำนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์” ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2559

8. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 6  ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด  16 พฤศจิกายน 2559

โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2560

1. โครงการทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 28 ตุลาคม 2559

2. โครงการ “Mahidol University Digital Archives” ระยะที่ 1 ติดตั้งโปรแกรม DSpace (DSpace Program Installation) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560

3. โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ตั้งแต่7 ธันวาคม 2559 สิ้นสุด 7 ธันวาคม 2559

4. โครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุด 13 มกราคม พ.ศ. 2560

Scroll to top