โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2560

1. โครงการทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 28 ตุลาคม 2559

2. โครงการ “Mahidol University Digital Archives” ระยะที่ 1 ติดตั้งโปรแกรม DSpace (DSpace Program Installation) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560

3. โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ตั้งแต่7 ธันวาคม 2559 สิ้นสุด 7 ธันวาคม 2559

4. โครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุด 13 มกราคม พ.ศ. 2560

5. โครงการจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มต้น 18 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2559

6. โครงการจัดทำนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์” ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2559

7. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 6” วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 น. สิ้นสุด วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

8. โครงการจัดทำนิทรรศการ “ถ้อยคำพระราชา สู่ปัญญาของแผ่นดิน”  เริ่มต้น 4 มกราคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุด 31 มีนาคม พ.ศ.2560

9. โครงการเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7  เริ่มต้น วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุด วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

10. โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ จังหวัดชลบุรี  เริ่มต้น วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 6.00 น. สิ้นสุด วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

11. โครงการจัดทำนิทรรศการพิเศษ “ส่งเสด็จ ธ สู่ฟ้าสถิตย์สวรรค์”  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2560

12. โครงการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “มหิดลร่วมใจ เทิดไท้มหาวชิราลงกรณ์” เริ่มต้น 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2560

โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2559

1. โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

2. โครงการจัดทำนิทรรศการ “กันภัยมหิดล” ในโอกาส 47 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2559

3. โครงการ 15 คำถามฉลอง 30 ปี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2559

4. โครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559

5. โครงการจัดงาน “ศาลายาวิถี” สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559

6. โครงการการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560

7. โครงการจัดทำนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์” ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2559

8. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 6  ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด  16 พฤศจิกายน 2559

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top