ส่วนจัดเก็บและเผยแพร่

ออกแบบให้ความต้องการใช้สอย 2 ส่วนคือส่วนจัดเก็บ และส่วนเผยแพร่ รวมเป็นพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวก
ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ และการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ การออกแบบเน้นให้ดูเรียบง่าย ใช้งานได้จริง
สะดวกต่อการเก็บรักษาและบริการ รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เห็นวิสัยทัศน์ในการวางรากฐานการขยายพื้นที่
ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

เนื้อหาการจัดแสดง

แบ่งออกเป็น ๕ โซน ได้แก่

โซนที่ ๑ : โหมโรง

โซนที่ ๒ : สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล

โซนที่ ๓ : "วิทยาเขตศาลายา" ศูนย์รวมประชาคมมหิดล

โซนที่ ๔ : มุ่งขยายการศึกษาสู่ภูมิภาค

โซนที่ ๕ : ความสัมพันธ์ของวิทยาเขตต่างๆ กับสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

 

ที่ตั้ง: ชั้น ๑ อาคารศาลายา (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อ.พุทธฆณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๔๔๑-๙๐๒๐ ต่อ ๑๑๑๕

(ยกเลิกการใช้ห้องนิทรรศการ ปี 2558)

 

Scroll to top