หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่บางกอกน้อยจำนวน ๑๑ แห่ง

 ๑. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส 
 MU007

รวบรวมและจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติภาควิชาพยาธิวิทยาในประเทศไทย
อวัยวะของมนุษย์ที่ผิดปกติจากโรคต่างๆ และร่างกายมนุษย์ที่ผิดปกติแต่กำเนิด
รวมทั้งโรคที่พบได้ยากและโรคที่พบได้บ่อยในอดีต พร้อมทั้งแนวทางการรักษาและการป้องกัน

ที่ตั้ง: ชั้น ๒ ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๖๓๖๓

   
 ๒. พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน 
MU008

จัดแสดงเกี่ยวกับนิติพยาธิ อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ที่เสียชีวิตด้วยโรคตามธรรมชาติ
และโดยผิดธรรมชาติ รวมทั้งจัดแสดงเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่างๆ และวัตถุพยานจากคดีต่างๆ

ที่ตั้ง: ชั้น ๒ ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๖๓๖๓

   
๓. พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อน ประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร 
MU008

จัดแสดงเรื่องราววิวัฒนาการของมนุษย์ แผนภูมิวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มไพรเมท
ตั้งแต่ ๗๐ ล้านปีจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ของไทย มีการจัดแสดง
เครื่องมือและโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในประเทศไทย

ที่ตั้ง: ชั้น ๑ ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๗๐๒๙

   
๔. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 
ChaiyaFolkMuseum.jpg

แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งคลองบางกอกน้อยในสมัยก่อนว่าเป็นอยู่กันอย่างไร
มีการจำลองโรงละคร ร้านค้า ร้านอาหาร

ที่ตั้ง:คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์, พุธ-อาทิตย์
(หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๒๖๐๑, ๐-๒๔๑๙-๒๖๑๘-๙

   
๕. พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน 
MU011

แสดงกายวิภาคของระบบต่างๆ ในร่างกาย กระดูก และข้อต่อ รวมถึงโครงกระดูก
ของบุคคลในวงการแพทย์ สิ่งจัดแสดงที่สำคัญคือเส้นประสาททั้งร่างกาย
หลอดเลือดแดงทั้งร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งแสดงทางกายวิภาคที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลก

ที่ตั้ง: ชั้น ๓ ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๙๒๑๐, ๐-๒๔๑๙-๗๕๙๑

   

๖. พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา

MU012

รวบรวมตัวอย่างปรสิตและสัตว์มีพิษต่างๆ ที่มีความสำคัญทางการแพทย์
รวมทั้งจัดแสดงอวัยวะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อปรสิต และสภาพแวดล้อมของสัตว์มีพิษชนิดต่างๆ

ที่ตั้ง: ชั้น ๒ ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - เสาร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๖๓๖๓

   
๗. ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก 
MU013

นิทรรศการถาวรพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ จัดแสดงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนก เอกสาร หนังสือ และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง
ในพระราชกรณียกิจ

ที่ตั้ง: ชั้น ๒ ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๘๒๘๕-๖

   
๘. ห้องมหิดลอดุลเดช หอสมุดศิริราช 
MU014

รวบรวมสมุดบันทึกคำบรรยาย จดหมายลายพระหัตถ์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระบรมราชชนก

ที่ตั้ง: ชั้น ๔ อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.
วันเสาร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันอาทิตย์ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๑-๓๑๑๒, ๐-๒๔๑๙-๗๖๓๕, ๐-๒๔๑๙-๗๖๓๗

   
๙. หอจดหมายเหตุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
MU015

จัดเก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์และประวัติของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่ตั้ง: ชั้น ๒ ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๘๒๘๕-๖

   
๑๐. พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย 
MU016

ก่อตั้งขึ้นจากแรงศรัทธาของพยาบาลที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาลไทย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การพยาบาลไทย ภายในจัดแสดงประวัติ
และวิวัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลไทย และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ เข็ม
อุปกรณ์การพยาบาลในอดีต และวัตถุสำคัญอื่นๆ ในวิชาชีพการพยาบาลไทย

ที่ตั้ง: ชั้น ๔ ตึกพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖ ต่อ ๑๔๑๕

   
๑๑. พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
MU016

ก่อตั้งขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ภายใน
จัดแสดงเหรียญเซเรสจำลอง ฐานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๘ ฐาน

ที่ตั้ง: ชั้น ๒ ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ: ทุกวัน เว้นวันอังคาร
และวันนักขัตฤ
กษ์ ระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงปลายปี ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๖๙๑๘ ต่อ ๙, ๐-๒๔๑๙- ๒๖๐๑

   

หมายเหตุ: พิพิธภัณฑ์แห่งที่ ๑ - ๖ รวมเรียกว่า “พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช”

 

Scroll to top