หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นบางกอกน้อย จำนวน 11 แห่ง 

1. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการจัดแสดง :

     03-01Nursing-museum              
พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติวิชาชีพการพยาบาลไทยและอุปกรณ์
การรักษาพยาบาลที่หายากในอดีต แบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ห้อง
ได้แก่ ห้องศรีพัชรินทราราชสักการ ห้องประวัติการพยาบาลไทย
ห้องคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ห้องจดหมายเหตุทางการพยาบาล
ที่ตั้ง : ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 15.30 น.
ติดต่อ : 02-419-7466-80 ต่อ 1401-2 , 1207
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่มีค่าเข้าชม
   
2. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-02Siriraj-Bimuksthan-Museum

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี
(เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อย
วังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติ
การแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และ
วิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนอ
อย่างทันสมัย 
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช จัดแสดงนิทรรศการของแต่ละภาควิชาเพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ประกอบด้วย
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ 6 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส 
พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์
สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา 
พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน พิพิธภัณฑ์และ
ห้องปฏิบัติการเรื่องราว
ก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ที่ตั้ง : สวน รถไฟ ริม น้ำท่า รถไฟ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. ยกเว้นวันอังคาร
ติดต่อ : 02 419 2600 ต่อ 2601

   
3. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-03Ellis-Pathological-Museum
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกในศิริราช โดย ศ.นพ.เอลเลอร์ จี.เอลลิส พยาธิแพทย์คนแรก
เก็บรวบรวมอวัยวะผู้ป่วยที่ผ่านการตรวจพิสูจน์โรคแล้วไว้สำหรับสอนในวิชาพยาธิวิทยา

การจัดแสดง นำเสนอให้ผู้ชมรู้จักโรคต่างๆ ที่คนไทยเป็นกันมาก เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
พัฒนาการและความพิการแต่กำเนิด พร้อมแนวทางการรักษาและป้องกันเทปโทรทัศน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนเรื่องโรคหัวใจ มีให้ชมที่นี่

ที่ตั้ง : ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 02-419-2601 , 02-419-2618-9
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://www.sirirajmuseum.com/
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ชาวต่างชาติ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 200 บาท
ชาวไทย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 80 บาท

   
4. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-04Congdon-Anatomical-Museum
พื้นฐานการเรียนแพทย์คือ ต้องรู้จักร่างกายของเราทุกส่วน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงมีอวัยวะ
มากกว่า 2,000 ชิ้น เพื่อการเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์ เริ่มเก็บรวบรวมโดย ศ.เอ็ดการ์
เดวิดสัน คองดอน การจัดแสดง เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ทุกระบบ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง
วัยเจริญพันธุ์ รวมถึงแฝดชนิดต่างๆ มัดกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กเท่าขนตาและกล้ามเนื้อ
ที่ใหญ่สุดเท่าท่อนขา ที่ไม่ควรพลาดคือผลงานชำแหละเส้นประสาทและหลอดเลือดแดง
ทั้งร่าง สุดยอดฝีมือหนึ่งเดียวในโลก ของ ศ.พญ.เพทาย ศิริการุณย์

ที่ตั้ง : ตึกกายวิภาคศาสตร์ ชั้น3 โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร เวลา 10.00-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 02-419-7591
E-mail : http://www.sirirajmuseum.com/
Website :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อื่นๆ : มีหน่วยบริการให้สอบถามข้อมูลประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์
การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทยอีกด้วย

   
5. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร 
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-05Sood-Sangvichien-Prehistoric-Museum-Laboratory

นับแต่ พ.ศ. 2503 เมื่อ ศ.นพ. สุด แสงวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์และมานุษยวิทยา
เข้าร่วมขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่ ต.จรเข้เผือก จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นการขุดค้นเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์
ครั้งสำคัญของประเทศไทย ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา
ที่ฝังรวมกับโครงกระดูก ท่านรวบรวมสิ่งเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2515
การจัดแสดง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะนำท่านย้อนกลับไปอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกครั้ง ท่านจะได้เห็น
ชิ้นส่วนกะโหลกโฮโม อีเรคตัส ที่พบในประเทศไทยเรียกว่า “มนุษย์ลำปาง” ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับมนุษย์
ปักกิ่ง มีชีวิตอยู่เมื่อราว 1,000,000 ปี ถึง 400,000 ปีมาแล้ว และเครื่องมือหิน 3 สมัย ได้แก่
สมัยหินเก่า สมัยหินกลาง สมัยหินใหม่ ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000,000 – 4,000 ปี รวมถึงลูกปัดหินสี
และเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีแบบต่างๆ

ที่ตั้ง : ตึกกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2419-7035
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://www.sirirajmuseum.com
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : - พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช หรือพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

เพียงแห่งเดียว ชาวต่างชาติ ราคา ๒๐๐ บาท
ชาวไทย ราคา ๘๐ บาท
เด็กไทยและต่างชาติ
อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ราคา ๒๕ บาท
- บัตรเดียวเที่ยว ๒ พิพิธภัณฑ์
ชาวต่างชาติ ราคา ๓๐๐ บาท
ชาวไทย ราคา ๑๕๐ บาท
เด็กไทยและต่างชาติ

   
6. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-06Parasitology-Museum
ศ.นพ.วิจิตร ไชยพร ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมตัวอย่างหนอนพยาธิหลายชนิดที่ได้จากผู้ป่วย
นำมาจัดแสดงประกอบกับวงจรชีวิตของมัน การจัดแสดง ท่านจะได้ชมพยาธิชนิดต่างๆ ตั้งแต่มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า เช่น โปรโตซัว จนถึงขนาดยาวเป็นเมตร เช่น พยาธิตัวแบน จำลองอาหารและวัฒนธรรม
การบริโภคที่อาจนำโรคมาสู่ตัวเรา รวมถึงแมลงนำโรค สัตว์มีพิษและวิธีป้องกันตัว

ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 02-419-2601 , 02-419-2618-9
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :
http://www.sirirajmuseum.com/

   
7. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-07SongkranNiyomsaneForensic MedicineMuseum
งานนิติเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการนำวิชาแพทย์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
เพื่อหาสาเหตุการตายผิดธรรมชาติ ศ.นพ.สงกรานต์ นิยมเสน ได้รวบรวมวัตถุพยานจากคดีที่สิ้นสุด
จำนวนมาก มาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดง จัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุพยานจากคดีต่างๆ เช่น
คดีฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ ฯลฯ รวมทั้งการจำลองเหตุการณ์ที่แพทย์ศิริราชมีบทบาท
ในเหตุการณ์มหันตภัยสึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2547

ที่ตั้ง : ชั้น 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ ทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 10.00 – 17.00 น.

ติดต่อ : โทรศัพท์ 02-419-2601 , 02-419-2618-9
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :
http://www.sirirajmuseum.com/

   
8. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-08TouchExhibitsMuseum
จัดเตรียมขึ้นโดยมีลักษณะเฉพาะตัว เพราะที่ห้องนี้ไม่ว่าคนตาดี หรือตาบอด
จะได้ชมนิทรรศการด้วยการ “สัมผัส” อย่างเท่าเทียมกัน ผู้บกพร่องทางการเห็น
จะรับรู้ได้ถึงพระสิริโฉมอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผ่านเหรียญเซเรสจำลอง พร้อมฟังบทบรรยายประกอบดนตรี สรรเสริญพระเกียรติคุณ
ที่ปรากฏแก่ชาวโลก ซึ่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สัมผัสจะปรับเปลี่ยนไปทุก ๆ ปี

ที่ตั้ง : ชั้น 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 17.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2419 2618-9, 0 2419- 6363
Website :www.SirirajMuseum.com
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ :

ชาวต่างชาติ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 200 บาท 
ชาวไทย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 80 บาท
เด็ก (สูงเกิน 120 ซม. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 18 ปี) 25 บาท
เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. ฟรี

   

9. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ห้องมหิดลอดุลเดช หอสมุดศิริราช

รายละเอียดการจัดแสดง :

   03-09PrinceMahidolAduladejaRoom

รวบรวมสมุดบันทึกคำบรรยาย จดหมายลายพระหัตถ์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ
เครื่องใช้ส่วนพระองค์ รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ที่ตั้ง :ชั้น 4 อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:00 – 22.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8:30-16:30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2419-7635 และ 0-2419-7637
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ฟรี
   
10. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-10HRH-the-Prince-Father-Gallery
นิทรรศการถาวรพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก จัดแสดงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส่วนพระองค์ เอกสาร หนังสือ และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง
ในพระราชกรณียกิจ
ที่ตั้ง : ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00-15.00 น.
ติดต่อ :โทรศัพท์ 0-2419-8285-6
   
11. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ยุงและคลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-11Siriraj-Archive-Faculty
เป็นคลังเก็บรักษาและส่วนจัดแสดงตัวอย่างยุง แมลงพาหะ
และสัตว์ขาข้อในรูปแบบตัวอย่างที่มีชีวิต
ที่ตั้ง : ชั้น 7 อาคารจำลอง หะริณสุต ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2306-9100-9 ต่อ 1572, 9177
   
   
Scroll to top