มหาวิทยาลัยมหิดล ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอน สร้างงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการแก่สังคมไทยมานานกว่า 123 ปี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปพร้อมกับการสั่งสมคุณค่าทางปัญญานานัปการ จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการของไทยและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่าย และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รวม ๒๗ แห่ง เปิดให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่บางกอกน้อย จำนวน 11 แห่ง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่พญาไท จำนวน 14 แห่ง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่ศาลายา จำนวน 14 แห่ง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่กาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง

 

ช่องทางการติดต่อส่วนประสานงานโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยมหิดลหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่อยู่: ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

โทรศัพท์: 0-28849-4541-42 

โทรสาร: 0-2449-4545 

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นบางกอกน้อย จำนวน 11 แห่ง 

1. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการจัดแสดง :

     03-01Nursing-museum              
พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติวิชาชีพการพยาบาลไทยและอุปกรณ์
การรักษาพยาบาลที่หายากในอดีต แบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ห้อง
ได้แก่ ห้องศรีพัชรินทราราชสักการ ห้องประวัติการพยาบาลไทย
ห้องคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ห้องจดหมายเหตุทางการพยาบาล
ที่ตั้ง : ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 15.30 น.
ติดต่อ : 02-419-7466-80 ต่อ 1401-2 , 1207
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่มีค่าเข้าชม
   
2. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-02Siriraj-Bimuksthan-Museum

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี
(เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อย
วังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติ
การแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และ
วิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนอ
อย่างทันสมัย 
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช จัดแสดงนิทรรศการของแต่ละภาควิชาเพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ประกอบด้วย
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ 6 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส 
พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์
สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา 
พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน พิพิธภัณฑ์และ
ห้องปฏิบัติการเรื่องราว
ก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ที่ตั้ง : สวน รถไฟ ริม น้ำท่า รถไฟ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. ยกเว้นวันอังคาร
ติดต่อ : 02 419 2600 ต่อ 2601

   
3. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-03Ellis-Pathological-Museum
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกในศิริราช โดย ศ.นพ.เอลเลอร์ จี.เอลลิส พยาธิแพทย์คนแรก
เก็บรวบรวมอวัยวะผู้ป่วยที่ผ่านการตรวจพิสูจน์โรคแล้วไว้สำหรับสอนในวิชาพยาธิวิทยา

การจัดแสดง นำเสนอให้ผู้ชมรู้จักโรคต่างๆ ที่คนไทยเป็นกันมาก เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
พัฒนาการและความพิการแต่กำเนิด พร้อมแนวทางการรักษาและป้องกันเทปโทรทัศน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนเรื่องโรคหัวใจ มีให้ชมที่นี่

ที่ตั้ง : ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 02-419-2601 , 02-419-2618-9
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://www.sirirajmuseum.com/
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ชาวต่างชาติ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 200 บาท
ชาวไทย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 80 บาท

   
4. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-04Congdon-Anatomical-Museum
พื้นฐานการเรียนแพทย์คือ ต้องรู้จักร่างกายของเราทุกส่วน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงมีอวัยวะ
มากกว่า 2,000 ชิ้น เพื่อการเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์ เริ่มเก็บรวบรวมโดย ศ.เอ็ดการ์
เดวิดสัน คองดอน การจัดแสดง เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ทุกระบบ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง
วัยเจริญพันธุ์ รวมถึงแฝดชนิดต่างๆ มัดกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กเท่าขนตาและกล้ามเนื้อ
ที่ใหญ่สุดเท่าท่อนขา ที่ไม่ควรพลาดคือผลงานชำแหละเส้นประสาทและหลอดเลือดแดง
ทั้งร่าง สุดยอดฝีมือหนึ่งเดียวในโลก ของ ศ.พญ.เพทาย ศิริการุณย์

ที่ตั้ง : ตึกกายวิภาคศาสตร์ ชั้น3 โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร เวลา 10.00-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 02-419-7591
E-mail : http://www.sirirajmuseum.com/
Website :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อื่นๆ : มีหน่วยบริการให้สอบถามข้อมูลประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์
การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทยอีกด้วย

   
5. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร 
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-05Sood-Sangvichien-Prehistoric-Museum-Laboratory

นับแต่ พ.ศ. 2503 เมื่อ ศ.นพ. สุด แสงวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์และมานุษยวิทยา
เข้าร่วมขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่ ต.จรเข้เผือก จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นการขุดค้นเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์
ครั้งสำคัญของประเทศไทย ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา
ที่ฝังรวมกับโครงกระดูก ท่านรวบรวมสิ่งเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2515
การจัดแสดง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะนำท่านย้อนกลับไปอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกครั้ง ท่านจะได้เห็น
ชิ้นส่วนกะโหลกโฮโม อีเรคตัส ที่พบในประเทศไทยเรียกว่า “มนุษย์ลำปาง” ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับมนุษย์
ปักกิ่ง มีชีวิตอยู่เมื่อราว 1,000,000 ปี ถึง 400,000 ปีมาแล้ว และเครื่องมือหิน 3 สมัย ได้แก่
สมัยหินเก่า สมัยหินกลาง สมัยหินใหม่ ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000,000 – 4,000 ปี รวมถึงลูกปัดหินสี
และเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีแบบต่างๆ

ที่ตั้ง : ตึกกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2419-7035
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://www.sirirajmuseum.com
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : - พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช หรือพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

เพียงแห่งเดียว ชาวต่างชาติ ราคา ๒๐๐ บาท
ชาวไทย ราคา ๘๐ บาท
เด็กไทยและต่างชาติ
อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ราคา ๒๕ บาท
- บัตรเดียวเที่ยว ๒ พิพิธภัณฑ์
ชาวต่างชาติ ราคา ๓๐๐ บาท
ชาวไทย ราคา ๑๕๐ บาท
เด็กไทยและต่างชาติ

   
6. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-06Parasitology-Museum
ศ.นพ.วิจิตร ไชยพร ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมตัวอย่างหนอนพยาธิหลายชนิดที่ได้จากผู้ป่วย
นำมาจัดแสดงประกอบกับวงจรชีวิตของมัน การจัดแสดง ท่านจะได้ชมพยาธิชนิดต่างๆ ตั้งแต่มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า เช่น โปรโตซัว จนถึงขนาดยาวเป็นเมตร เช่น พยาธิตัวแบน จำลองอาหารและวัฒนธรรม
การบริโภคที่อาจนำโรคมาสู่ตัวเรา รวมถึงแมลงนำโรค สัตว์มีพิษและวิธีป้องกันตัว

ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 02-419-2601 , 02-419-2618-9
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :
http://www.sirirajmuseum.com/

   
7. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-07SongkranNiyomsaneForensic MedicineMuseum
งานนิติเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการนำวิชาแพทย์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
เพื่อหาสาเหตุการตายผิดธรรมชาติ ศ.นพ.สงกรานต์ นิยมเสน ได้รวบรวมวัตถุพยานจากคดีที่สิ้นสุด
จำนวนมาก มาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดง จัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุพยานจากคดีต่างๆ เช่น
คดีฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ ฯลฯ รวมทั้งการจำลองเหตุการณ์ที่แพทย์ศิริราชมีบทบาท
ในเหตุการณ์มหันตภัยสึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2547

ที่ตั้ง : ชั้น 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ ทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 10.00 – 17.00 น.

ติดต่อ : โทรศัพท์ 02-419-2601 , 02-419-2618-9
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :
http://www.sirirajmuseum.com/

   
8. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-08TouchExhibitsMuseum
จัดเตรียมขึ้นโดยมีลักษณะเฉพาะตัว เพราะที่ห้องนี้ไม่ว่าคนตาดี หรือตาบอด
จะได้ชมนิทรรศการด้วยการ “สัมผัส” อย่างเท่าเทียมกัน ผู้บกพร่องทางการเห็น
จะรับรู้ได้ถึงพระสิริโฉมอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผ่านเหรียญเซเรสจำลอง พร้อมฟังบทบรรยายประกอบดนตรี สรรเสริญพระเกียรติคุณ
ที่ปรากฏแก่ชาวโลก ซึ่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สัมผัสจะปรับเปลี่ยนไปทุก ๆ ปี

ที่ตั้ง : ชั้น 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 17.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2419 2618-9, 0 2419- 6363
Website :www.SirirajMuseum.com
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ :

ชาวต่างชาติ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 200 บาท 
ชาวไทย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 80 บาท
เด็ก (สูงเกิน 120 ซม. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 18 ปี) 25 บาท
เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. ฟรี

   

9. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ห้องมหิดลอดุลเดช หอสมุดศิริราช

รายละเอียดการจัดแสดง :

   03-09PrinceMahidolAduladejaRoom

รวบรวมสมุดบันทึกคำบรรยาย จดหมายลายพระหัตถ์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ
เครื่องใช้ส่วนพระองค์ รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ที่ตั้ง :ชั้น 4 อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:00 – 22.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8:30-16:30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2419-7635 และ 0-2419-7637
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ฟรี
   
10. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-10HRH-the-Prince-Father-Gallery
นิทรรศการถาวรพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก จัดแสดงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส่วนพระองค์ เอกสาร หนังสือ และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง
ในพระราชกรณียกิจ
ที่ตั้ง : ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00-15.00 น.
ติดต่อ :โทรศัพท์ 0-2419-8285-6
   
11. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ยุงและคลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ
รายละเอียดการจัดแสดง :    03-11Siriraj-Archive-Faculty
เป็นคลังเก็บรักษาและส่วนจัดแสดงตัวอย่างยุง แมลงพาหะ
และสัตว์ขาข้อในรูปแบบตัวอย่างที่มีชีวิต
ที่ตั้ง : ชั้น 7 อาคารจำลอง หะริณสุต ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2306-9100-9 ต่อ 1572, 9177
   
   

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่พญาไท จำนวน ๑๔ แห่ง 

1. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : สิรินธรทันตพิพิธ

รายละเอียดการจัดแสดง :

     01-01Sirindhorn Dental Museum              
โซนที่ 1. จัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
โซนที่ 2. ทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเซีย
โซนที่ 3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตสู่ปัจจุบัน
โซนที่ 4. หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โซนที่ 5. ห้องทันตสุขภาพสำหรับทุกคน โซนสุดท้าย หอจดหมายเหตุ
ที่ตั้ง : ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ : 0-2200-7653
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :
http://www.dt.mahidol.ac.th

อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่มีค่าเข้าชม
   
2. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-02Nursing Museum Ramathibodi

เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
พยาบาลสากลและประวัติศาสตร์พัฒนาการพยาบาลของไทย รวมทั้งประวัติการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ที่ตั้ง : ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาราชการ (โดยกรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า)
ติดต่อ : ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ : 0-2201-2014, 0-2201-0562
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://med.mahidol.ac.th/nursing/th
Facebook :https://www.facebook.com/rama.nurse
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

   
3. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอเกียรติยศแห่งรามาธิบดี
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-03Ramathibodi Hall of Fame
เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและ
ผลงานของคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่อดีต
จวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำรงชีวิตให้เกิด
แก่ผู้เข้าชมเพื่อสร้างสรรรค์ประโยชน์ต่อประชาคมรามาธิบดีและสังคมส่วนรวมต่อไป

ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-0562
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://med.mahidol.ac.th/ram/
Facebook :https://www.facebook.com/rama.museum/
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อื่นๆ : มีหน่วยบริการให้สอบถามข้อมูลประวัติและผลงานของอดีตคณบดีของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

   
4. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-04Ramathibodi Archives and Museum
เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและ
พัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย และจัดแสดง
นิทรรศการหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-0562
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://med.mahidol.ac.th/ram/
Facebook :https://www.facebook.com/rama.museum/
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อื่นๆ : มีหน่วยบริการให้สอบถามข้อมูลประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์
การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทยอีกด้วย

   
5. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เส้นทางศึกษาชีวะ-ธรณี 
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-05Bio-Geo Path

จัดแสดงในพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ เล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งกลุ่มตัวอย่างหินในยุคต่าง ๆ
ซากดึกดำบรรพ์ ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ที่ตั้ง : บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 - 16.30 น. 
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5259 หรือ 0-2201-5091
   
6. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-06Stang Mongkhonsuk Museum
แสดงเอกสารจดหมายเหตุและของใช้ส่วนตัวของ
ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีท่านแรก
รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะ

ที่ตั้ง : ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00-19.00 น. วันเสาร์ 8.30 - 16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5716
Website :
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook : www.facebook.com/musc.museum

   
7. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ลานนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เก่า
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-07Museum of Scientific Instruments
รวบรวมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยใช้สร้างสรรค์งานวิจัยอันทรงคุณค่ามากมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์

ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 – 16.30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5832
Website :
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook : www.facebook.com/musc.museum

   
8. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-08Hall of Fame for Outstanding Scientists
แสดงเกียรติประวัติคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ตั้ง : ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 – 19.00 น. วันเสาร์ 8.30-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5716
Website :
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook : www.facebook.com/musc.museum

   

9. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น

รายละเอียดการจัดแสดง :

   01-09Hall of Fame for Outstanding Teaching Staff

จัดแสดงรางวัลที่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ
รวมทั้งของที่ระลึกจากการเยือนสถาบันต่าง ๆ

ที่ตั้ง : ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ 8.30-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5716
Website :
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook : www.facebook.com/musc.museum
   
10. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน 
(Discovery Museum of Tropical Diseases)
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-10Discovery Museum of Tropical Diseases
จัดแสดงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4 มิติ ทั้ง แสง เสียง ภาพ
และสัมผัสผลงานความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป สามารถป้องกันตนเองให้ปราศจากโรคเขตร้อน เนื่องจากผ่านกระบวนการเรียนรู้
ที่เข้าถึงง่าย น่าสนใจ และทันสมัย รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเกี่ยวกับผลงาน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิจัยไทย ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก ด้านโรคเขตร้อน
เกิดความภาคภูมิใจของชนรุ่นหลัง ที่ได้เห็นผลงานรุ่นพี่ซึ่งเป็นต้นแบบจากประวัติศาสตร์ที่สื่อถึงปัจจุบัน และอนาคต
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ : 0-2306-9115 / 0-2354-9100-4
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://www.tm.mahidol.ac.th
   
11. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ยุงและคลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-11Mosquito Museum
เป็นคลังเก็บรักษาและส่วนจัดแสดงตัวอย่างยุง แมลงพาหะ
และสัตว์ขาข้อในรูปแบบตัวอย่างที่มีชีวิต
ที่ตั้ง : ชั้น 7 อาคารจำลอง หะริณสุต ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2306-9100-9 ต่อ 1572, 9177
   
12. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์และศูนย์อ้างอิงพยาธิวิทยาโรคมาลาเรีย
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-12Reference Centre for Malaria Pathology
จัดแสดงแผ่นภาพพยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ
ที่เกิดรอยโรคของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียพร้อมคำอธิบาย
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารตระหนักจิต ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9.00 – 16.00 น.
ติดต่อ : 0-2036-1964
   
13. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์หอย
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-13Mollusk Museum
รวบรวมตัวอย่างเปลือกหอยน้ำจืด หอยน้ำกร่อย หอยสำคัญ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยจากการลงสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารจำลอง หะริณสุต ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 -16.30 น.
ติดต่อ : 0-2354-9100 ต่อ 1564,1567
   

14. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดการจัดแสดง :

   01-14Faculty of Public Health Museum
- ประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
- ประวัติการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
- ของที่ระลึกของคณะสาธารณสุขศาสตร์
- เครื่องมือเก่าในอดีตทางการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ตั้ง : 420/1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ติดต่อ : 0-2354-7000 ต่อ 1101
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://www.ph.mahidol.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่มี
   

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่ศาลายา จำนวน ๑๔ แห่ง 

1. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

รายละเอียดการจัดแสดง :

     01-01Sirindhorn Dental Museum              

        ด้วยสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพ
การพยาบาลไทย และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเงินจาก “บัญชีสมเด็จพระศรีฯ
โดยสำนักพระราชวัง” เพื่อการก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร

        ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดตั้ง “หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี” และ
“หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ” เพื่อนำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาล การแพทย์
และการสาธารณสุข ของทั้ง 3 พระองค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดแนวพระราชดำริและพระราชจริยวัตรอันงดงาม
อันเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ชมทุกท่าน

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เวลาทำการ : สำรองการเข้าชมหอพระราชประวัติฯ ล่วงหน้า ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อ : 02-4197466-80 ต่อ 1401, 1402
Website : http://www.ns.mahidol.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/RoyalArchivesofQueenSrisavarindira/

   
2. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ทางสัตวแพทย์
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-02Nursing Museum Ramathibodi

สัตว์สตาฟ โครงกระดูกสัตว์ ตัวอย่างเชื้อโรค ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์
อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ อวัยวะของสัตว์ อุปกรณ์ทางสัตวแพทย์

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารเรียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : เปิดให้ชมปีละ สองครั้ง คือ วัน open house (ประมาณกลางปี)
และ วันมหิดลคนรักสัตว์ หากมาเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่ม
สามารถทำการนัดหมายเพื่อขอเข้าชมเพื่อเป็นกรณีพิเศษได้

ติดต่อ : ผศ เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ฟรี

   
3. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ 
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-03Ramathibodi Hall of Fame

        พิพิธภัณฑ์ดนตรีดนตรีอุษาคเนย์ (SEAM Museum) เป็นศูนย์กลางในการสะสม
เก็บรวบรวมรักษา ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์ดนตรีเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง (ดนตรี) เป็นสถานที่
เก็บรวบรวมเครื่องดนตรี บันทึกวิธีการบรรเลงและเสียงของเครื่องดนตรี ทั้งเครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน และวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายผ่านดนตรี อันเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่สำคัญ
ในการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ

 

ที่ตั้ง : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนน พุทธมณฑสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
เวลาทำการ : อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ติดต่อ : 0-2800-2525-34
Website : www.music.mahidol.ac.th

   
4. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พฤกษาดุริยางค์
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-04Musica Arboretum
พฤกษาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือพิพิธภัณฑ์ต้นไม้ดนตรี เป็นเรื่องใหม่
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และเป็นเรื่องใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยของไทย นำเสนอเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา
ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานชื่อ อาคาร “ภูมิพลสังคีต”
จึงได้นำเสนอโครงการปลูกป่าไม้ใช้ทำเครื่องดนตรีบนพื้นที่ 10 ไร่ ล้อมรอบอาคาร
ห้องซ้อมดนตรีหลังใหม่ (อาคาร D)

ที่ตั้ง : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนน พุทธมณฑสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ติดต่อ : 0-2800-2525-34
Website : www.music.mahidol.ac.th

   
5. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-05Thai Deaf Museum

นำเสนอข้อมูลเอกสาร ประวัติความเป็นมา และวัตถุสิ่งของอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมคนหูหนวก

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารเรียนและฝึกงานผู้พิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2889-5315-9
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
6. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : Ratchasuda Gallery
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-06Ratchasuda Gallery
นำเสนอภาพถ่ายเล่าเรื่องประวัติความเป็นมา
รวมถึงมรดกแห่งความทรงจำของวิทยาลัยราชสุดา

ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาละยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2889-5315-9
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
7. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ห้องนิทรรศการประวัติและผลงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-07Museum of Scientific Instruments
จัดแสดงภาพถ่าย ประวัติความเป็นมา และผลงานของสถาบัน

ที่ตั้ง : ห้องโถง ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 -16.30 น.
ติดต่อ : 0-2441-9040-3 ต่อ 48, 51
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.aihd.mahidol.ac.th

   
8. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธสาระประชากรและสังคม
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-08Exhibition of Population
เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่มีสาระเกี่ยวกับประชากรและสังคม
ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ
และกิจกรรมทางสังคมของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73130

เวลาทำการ : เปิดบริการ: ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น.
(ปิดบริการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อ : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ipsr.mahidol.ac.th
Facebook :https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าเข้าชม
อื่นๆ : กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ
สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 0-2441-0201 - 4 ต่อ 202

   

9. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : เรือนไทยมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการจัดแสดง :

   02-09Thai House of Mahidol University

เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย เสวนา หรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

ที่ตั้ง : เรือนไทยคุณหญิงระเบียบ คุณะเกษม มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3236 หรือ 084-542-0244

   
10. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-10Cultural Anthropology Museum
จัดแสดงงานวิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ตั้ง : ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-15.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3236 หรือ 084-542-0244

   
11. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-11Sireeruckhacharti Nature Learning Parkito Museum

        เป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บนพื้นที่ 140 ไร่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
หลากหลายนำเสนอพร้อมสื่อเฉพาะสำหรับผู้พิการ การจัดแสดงสมุนไพรไทยเพื่อการเรียนรู้ อนุรักษ์สมุนไพรไว้กว่า 800 ชนิด 
รวมถึง "ลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการ" แห่งแรกในประเทศไทย ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร  “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” 
นำเสนอความสำคัญของสมุนไพรตั้งแต่แหล่งกำเนิด 
การปรุงยา วิธีการศึกษาวิจัย จนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้
ดูแลสุขภาพ
ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายสำหรับประชาชน นักเรียน และผู้พิการ ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ คลินิคตรวจแนะนำการดูแลสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย 
ศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรไทย ประกอบด้วย
พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร 
รวบรวมตัวอย่างพืชแห้ง ดีเอ็นเอ และเมล็ดพันธุ์ ขยายพันธุ์สมุนไพรด้วยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปกปักษ์
และเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร

ที่ตั้ง : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เวลาทำการ : เปิดทุกวันพุธ- วันอาทิตย์ เวลา 06.00-18.00น.
(เฉพาะห้องนิทรรศการ 09.00-16.00 น.)

ติดต่อ : 02-441-5272 ถึง 4 โทรสาร.02-441-5264
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.sireepark.mahidol.ac.th
facebook : sireepark

   
12. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-12Department of Archives and Museums
รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง : ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30-16.30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2800-268-9 ต่อ 4346-7
Website : https://muarms.mahidol.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/MUARMS

   
13. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-13The Prince Father’s Biography Hall
จัดแสดงพระราชประวัติและพระจริยวัตรที่งดงามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างและศูนย์รวมจิตใจของชาวมหิดล

ที่ตั้ง : ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-16.30 น.
ติดต่อ : 0-2849-4541-2 Fax. 0-2849-4545
Website : https://muarms.mahidol.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/MUARMS

   

14. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการจัดแสดง :

   02-14Mahidol University Hall of Fame
จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พร้อมทั้งผลงานของชาวมหิดลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

ที่ตั้ง : ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-16.30 น.
ติดต่อ : 0-2849-4541-2 Fax. 0-2849-4545
Website : https://muarms.mahidol.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/MUARMS

   

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรีจำนวน 1 แห่ง 

1. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก

รายละเอียดการจัดแสดง :

     04-01Herbarium              
รวบรวมและจัดเก็บพันธ์ุไม้ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างทั้งแบบแห้ง แบบดอง ภาพวาด ภาพถ่าย เนื้อไม้ เปลือกไม้ ซากดึกดำบรรพ์ และยังมีหนังสือ ตำราเกี่ยวกับพันธุ์ไม้อีกมากมาย
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.
ติดต่อ : 034-585-058 ถึง 75 ต่อ 2511
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่มีค่าเข้าชม
   
   
Scroll to top