mu news312 

        วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โดยมีบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ในโอกาสนี้ได้เกียรติจากนายประทุม สวัสดิ์นำ ปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและบรรยาย เรื่อง "การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น"และนำบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯลงพื้นที่ชุมชน แบ่งออกเป็น 4 สถานี ได้แก่

สถานีที่ 1 : สวนส้มโอ แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
สถานีที่ 2 : บ้านฟักข้าว ขนิษฐา
สถานีที่ 3 : นาบัว คลองมหาสวัสดิ์
สถานีที่ 4 : ข้าวตังและวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมหาสวัสดิ์

        ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปท่านจะให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล หากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือไม่ได้รับความสะดวกทางฝ่ายจดหมายเหตุฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปโดย : นายมนตรี เล้าหะชัย และ นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง งานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพบรรยากาศ

 • 00Salaya
 • 01Salaya
 • 02Salaya
 • 03Salaya
 • 04Salaya
 • 05Salaya
 • 06Salaya
 • 07Salaya
 • 08Salaya
 • 09Salaya
 • 10Salaya
 • 11Salaya
 • 12Salaya
 • 13Salaya
 • 14Salaya
 • 15Salaya
 • 16Salaya
 • 17Salaya
 • 18Salaya
 • 19Salaya
 • 20Salaya
 • 21Salaya
 • 22Salaya
 • 23Salaya
 • 24Salaya
 • 25Salaya
 • 26Salaya
 • 27Salaya
 • 28Salaya
 • 29Salaya
 • 30Salaya
 • 31Salaya
 • 32Salaya
 

 

Scroll to top