ยุคที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2542 – วันที่ 8 ธันวาคม 2546

 

รายนามผู้บริหาร ยุคที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2542 – วันที่ 8 ธันวาคม 2546
 
    01
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ 
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2542 – 8 ธันวาคม 2546) 
 ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
     
 02  03  04  05
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
สุทธิพงษ์ชัย นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
นายแพทย์นิวัติ พลนิกร นายแพทย์ วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542) (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  – พ.ศ. 2545)  – 7 พฤศจิกายน 2543)  – พ.ศ. 2543)
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542      
– พ.ศ. 2544)      
       
06 07 08 09
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต วรรณา สุชาโต รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง การเงิน และพัสดุ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งเอื้ออำนวยการทางวิชาการ
และการสร้างเครือข่ายภายในและต่างประเทศ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542  (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542  – พ.ศ. 2546)  – พ.ศ. 2546)
– พ.ศ. 2544)      
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต      
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544    
– พ.ศ. 2546)      
       
 10  11 12   13
 ศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน อยู่สุข  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ เอาชัย กาญจนพิทักษ์ 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  สมพร เรืองผกา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบบริหาร  รองอธิการบดี 
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2543 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2544)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2543) (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2543  – พ.ศ. 2546) รองอธิการบดีฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
รองอธิการบดี – พ.ศ. 2546)   (ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2544)
(ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2544)      
       
14 15 16 17
ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ฝ่ายสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545) (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 – พ.ศ. 2550)
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544)  – พ.ศ. 2546)   รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายใน
รองอธิการบดีฝ่ายสร้างเครือข่ายภายใน     และระหว่างประเทศ (ปฏิบัติราชการแทน)
และระหว่างประเทศ      
       
18      
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล      
รองอธิการบดีฝ่ายเร่งรัดกระบวนการ      
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม       
พ.ศ. 2546)      
       
       

ยุคที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2546 – วันที่ 8 ธันวาคม 2550

 

ยุคที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2546 – วันที่ 8 ธันวาคม 2550
 
    01
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ 
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 – 8 ธันวาคม 2550) 
 ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
     
02  03 04   05
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง
นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง การเงิน และพัสดุ ตั้งวงศ์ศานต์ สมพร เรืองผกา
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545  (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งเอื้ออำนวยทางวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายคลังและงบประมาณ
 – พ.ศ. 2547) – พ.ศ. 2546) (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546
     – พ.ศ. 2550) – พ.ศ. 2549)
       
06 07 08 09
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน อยู่สุข ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายสร้างเครือข่ายภายใน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546  และระหว่างประเทศ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 
– พ.ศ. 2547)  (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 – พ.ศ. 2550)  – 2549)
   – พ.ศ. 2548)    
       
10 11 12 13
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศัลย์วิวรรธน์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 – พ.ศ. 2550) รองอธิการบดีฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 
รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549) – พ.ศ. 2549)
ระหว่างประเทศ (ปฏิบัติราชการแทน)   – 1 กันยายน 2550) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  
(ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2549)   และนโยบายและแผน  
    (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549  
    – 1 กันยายน  
       
14 15 16 17
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อมร ลีลารัศมี รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิชาชีพ สิงหพันธุ์ ทองสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายใน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากฎหมายและข้อบังคับ และระหว่างประเทศ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 
– 1 กันยายน 2550) (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 - พ.ศ. 2550)
รองอธิการบดี    – พ.ศ. 2549) – พ.ศ. 2550)  
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549)      
       
       
18 19    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร เหมะ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์    
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์    
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 2550) รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานและ    
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    
  (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน    
  พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550)    

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2545 : เริ่มต้นมีปณิธาน

ปณิธาน มหาวิทายาลัยสมบูรณ์แบบ มุ่งความรู้ คู่คุณธรรม

พ.ศ. 2545 : เริ่มต้นมีวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ มีมาตรฐานสากล เน้นการวิจัย การศึกษา บริการวิชาการ และเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อคุณภาพแห่งชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะแก่สังคม

วิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะแก่สังคม

พ.ศ. 2545 : เริ่มต้นมีพันธกิจ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์

2. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล

3. พัฒนาและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

4. ชี้นำสังคมไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างสังคมเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และการดำรงชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6. บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิชาการ การบริการสังคม และระบบบริหาร

7. ทำหน้าที่เป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้และเครือข่ายการประยุกต์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคนและสังคม

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่ได้มาตรฐานสากล มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ์วิชาชีพ

2. วิจัยในระดับสากล เพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่

3. พัฒนาและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

4. ร่วมสร้างสังคมและเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและสังคมสุขภาวะ

6. บริหารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

        ช่วง พ.ศ. 2542 – 2546 ยังไม่ปรากฏแผนยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกัน ทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย วิเทศสัมพันธ์ การบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมนักศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และสิ่งแวดล้อม

        กระทั่งใน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและพัฒนาทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา โดยในระยะแรกคณะกรรมการได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 ประเด็นคือ

1. มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะของสังคม

2. มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำด้านบัณฑิตศึกษา

3. ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้

4. วิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

5. การพัฒนายกระดับมาตฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม

        โดยในปีงบประมาณ 2546 นำเสนอนโยบายและแผนงานตามยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 ยุทธศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะของสังคม และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำด้านบัณฑิตศึกษา
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำเสนอแผนงานนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 3 ประเด็น คือ มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะของสังคม และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำด้านบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องต่างๆ อาทิ ความก้าวหน้า กลยุทธ์ที่สำคัญ หรือนโยบายเสนอต่อที่ประชุมสภา และขอให้คณบดี/ผู้อำนวยการ ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเข้ามาเสนอแนวคิดในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ และแนวคิดการบริหารจัดการ เพื่อที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้รับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนให้แนวคิดที่ผู้บริหารสามารถนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

        สำหรับในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2550 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549 – 2554) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549 – 2554) ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/โครงการ/กอง

2. คณะวิทยากรกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2549 – 2554) ประกอบด้วย คณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

3. คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549 – 2554) ประกอบด้วย คณะผู้แทนทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

         เพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 – 2554 อย่างไรก็ตามในช่วง พ.ศ. 2548 – 2550 สมัยท่านอธิการบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ จัดอยู่ในช่วงการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 บันทึกเหตุการณ์

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

Scroll to top