รายนามผู้บริหาร
 
p01
 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 – 8 ธันวาคม 2554)
 
 
 p02  p03  p04  p05
       
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ 
ดร. แพทย์หญิง พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ สรนิต ศิลธรรม ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม และพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 –
8 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 
 
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมพ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
 
พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
 
 
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
       
 p06  p07  p08  p09
       
รองศาสตราจารย์สาธิต รองศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์  รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสำลี รองศาสตราจารย์ ดร. ชื่นฤทัย
โหตระกิตย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม กาญจนะจิตรา
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย
สินทรัพย์ (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554) (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)   พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 –8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
 
 
 
 
 
       

 p10

 p11

 p12

p13 

       
รองศาสตราจารย์ปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร เหมะ รองศาสตราจารย์เอมอร วิสันตวิสุทธิ์
สุนทรานันท์ วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม (ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2552 -
และกิจกรรมพิเศษ (ดำรงตำแหน่งเมื่อว พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)    
9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 –      
8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)      
       

 p14

p15 

 p16

 

       
นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค์
(ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2552
- 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
(ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2553 -
8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
นายบุญสนอง บุญมี
รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
(ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2553 -
8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

 

       

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
ปัญญาของแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
 

 • M - Mastery เป็นนายแห่งตน
 • A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
 • H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
 • I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
 • D - Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
 • O - Originality สร้างสรรสิ่งใหม่
 • L - Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

 1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
 2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
 3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
 4. สร้างความเป็นสากล
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 บันทึกเหตุการณ์

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

Scroll to top