ชื่อโครงการ 
       โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ จังหวัดจันทบุรี

หลักการและเหตุผล
       ตามที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” มาแล้ว ๕ รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และร่วมปฏิบัติงานจริงในการถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต้อนรับอาคันตุกะ และกิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและศักยภาพในการทำกิจกรรม จึงเห็นควรจัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม โดยเป็นการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานภายนอก หรือพื้นที่ที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
       1.  เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide โดยเน้นกิจกรรม
       ที่เปิดโลกทัศน์ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน และพิพิธภัณฑ์
       2.  เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา MU Guide เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความ
       กระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ
       3.  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ
       มาประยุกต์ใช้การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมพิเศษและนิทรรรศการของมหาวิทยาลัยในอนาคต
       4.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต
 

รายงานผลโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

       ดาวน์โหลดรายงาน

ภาพบรรยากาศ
 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 
Scroll to top