ชื่อโครงการ 
       ให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปี ๒๕๕๘
ณ จังหวัดกาญจนบุรี

หลักการและเหตุผล
       ตามที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” มาแล้ว ๔ รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และร่วมปฏิบัติงานจริงในการถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต้อนรับอาคันตุกะ และกิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและศักยภาพในการทำกิจกรรม จึงเห็นควรจัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม โดยเป็นการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานภายนอก หรือพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
       1.  เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide โดยเน้นกิจกรรม
       ที่เปิดโลกทัศน์ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน และพิพิธภัณฑ์
       2.  เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา MU Guide เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความ
       กระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ
       3.  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ
       มาประยุกต์ใช้การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมพิเศษและนิทรรรศการของมหาวิทยาลัยในอนาคต
       4.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต
 
ภาพบรรยากาศ
 
 • NUT_1916
 • NUT_1970
 • NUT_1980
 • NUT_2025
 • NUT_2036
 • NUT_2283
 • NUT_2411
 • NUT_2456
 • NUT_2967
 • NUT_3024
 • NUT_3203
 • NUT_3229
 • _NUT2544
 • _NUT2582
 • _NUT2610
 • _NUT2640
 • _NUT2658
 • _NUT2762
 
Scroll to top