ชื่อโครงการ 
       ให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปี 2557

หลักการและเหตุผล
       ตามที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” มาแล้ว 3 รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และร่วมปฏิบัติงานจริงในการถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต้อนรับอาคันตุกะ และกิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและศักยภาพในการทำกิจกรรม จึงเห็นควรจัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม โดยเป็นการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานภายนอก หรือพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ

       1.  เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide โดยเน้นกิจกรรม
       ที่เปิดโลกทัศน์ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน และพิพิธภัณฑ์
       2.  เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา MU Guide เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความ
       กระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ
       3.  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ
       มาประยุกต์ใช้การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมพิเศษและนิทรรรศการของมหาวิทยาลัยในอนาคต
 
ภาพบรรยากาศ
 
 • DSC_5426
 • DSC_5445
 • DSC_5464
 • DSC_5465
 • DSC_5475
 • DSC_5499
 • DSC_5516
 • DSC_5638
 • DSC_5668
 • DSC_5674
 • DSC_5678
 • DSC_5684
 • DSC_5840
 • DSC_5846
 • DSC_5855
 • DSC_5868
 • DSC_5916
 • DSC_5964
 • DSC_5966
 • DSC_5986
 
 
Scroll to top