โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide
ชื่อโครงการ 
       ให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide

หลักการและเหตุผล
       ตามที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” มาแล้ว ๒ รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และร่วมปฏิบัติงานจริงในการถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต้อนรับอาคันตุกะ และกิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและศักยภาพในการทำกิจกรรม จึงเห็นควรจัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide เพิ่มเติม จากเดิมที่มีการอบรมเพียงปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม โดยเป็นการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานภายนอก หรือพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
      1.  เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide โดยเน้นกิจกรรม
       ที่เปิดโลกทัศน์ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน และพิพิธภัณฑ์
      2.  เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา MU Guide เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและมีความ
       กระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ
      3.  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ
       มาประยุกต์ใช้การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมพิเศษและนิทรรรศการของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ภาพบรรยากาศ
 
 • IMG_0368
 • IMG_0397
 • IMG_0434
 • IMG_0517
 • IMG_0527
 • IMG_0587
 • IMG_0591
 • IMG_0618
 • IMG_0702
 • IMG_0737
 • IMG_0739
 • IMG_0746
 • IMG_0898
 • IMG_0957
 • IMG_1666
 • IMG_1672
 • IMG_1698
 • IMG_1812
 • IMG_1825


Scroll to top