นิทรรศการครบรอบ ๓๐ ปี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องในโอกาสหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลครบ ๓๐ ปี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดนิทรรศการ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๒ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 ดาวโหลดไฟล์ pdf


พุทธศักราช 2514

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โอนขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 8606 เนื้อที่ 1,242 ไร่ 3 งาน69 ตารางวา ณ ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี (ปัจจุบัน คือ อำเภอพุทธมณฑล)จังหวัดนครปฐม แก่มหาวิทยาลัย “มหิดล” เพื่อขยายการศึกษา ดังพระบรมราชโองการตอนหนึ่ง ว่า  “...โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” มีขอบเขตดำเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ...” (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 86 ตอนที่ 17 หน้าที่ 4 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512)

       ในการนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นสหวิทยาการ ตามเป้าประสงค์ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์พร้อมในกิจการการศึกษารวมทั้งขยายขอบเขตวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

01 01   01 02   01 03

รูปที่ 1 โฉนดที่ดินมหาวิทยาลัยมหิดล
รูปที่ 2 ราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512
รูปที่ 3 ผังแม่บท (Master Plan) พ.ศ. 2518-2525

พุทธศักราช 2515

        ภายหลังได้รับพระราชทานที่ดิน มหาวิทยาลัยได้กำหนดผังแม่บท (Master Plan) และวางแผนการพัฒนาที่ดินศาลายา โดยริเริ่ม “โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ระยะที่ 1 พ.ศ. 2518-2525” โดย Master Plan ระยะแรก ประกอบด้วยกลุ่มภารกิจงานที่มีส่วนสนับสนุนการศึกษาและบริการนักศึกษาโดยตรง ได้แก่ งานอาคารเรียน งานที่พักอาศัย งานอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการเรียน และงานสาธารณูปโภค

พ.ศ. 2518 เริ่มดำเนินการก่อสร้างครั้งแรกด้วยการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 สะพาน เป็นทางเข้า-ออก เชื่อมถนนพุทธมณฑล สาย 4 กับมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2519 ในเดือนธันวาคม ได้ก่อสร้างอาคารชุดแรก คือ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ และอาคารสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์
พ.ศ. 2520 ก่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 2 และหอพักนักศึกษา
พ.ศ. 2521 ก่อสร้างหอพักอาจารย์ อาคารกิจกรรมกลาง และโรงอาหาร
พ.ศ. 2522 ก่อสร้างอาคารบรรยายรวม 2 หลัง อาคารหอสมุดทางเดินเชื่อมอาคาร และระบบประปา
พ.ศ. 2523 ก่อสร้างอาคารพลศึกษาและนันทนาการ และถนนคอนกรีต
พ.ศ. 2524-2525 ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

        นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่นอกเหนือ โครงการศูนย์ศาลายา ระยะที่ 1

01 04

คัดจากคำกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ รายงานกิจการของ มหาวิทยาลัยมหิดล และความเป็นมาของมหาวิทยาลัย มหิดล ณ ศาลายา ในพิธีทรงเปิดมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

       อาคารหอสมุดนับว่าเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการศึกษา ณ ศาลายา ดังจะเห็นได้จากที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาระบบงานหอสมุดสู่มาตราฐานสากล โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 จนปัจจุบัน อาคารหอสมุดศาลายาได้กลายมาเป็นที่ตั้งของสำนักหอสมุด และหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลตามลำดับ อันมีรากฐานและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

Scroll to top