mu news308

        ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอเชิญชวนบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ในวันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อการเรียนรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีจุดประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และภูมิใจในท้องถิ่นของตนทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นอันยาวนาน และการดำรงวิถีชีวิตแบบพอเพียงด้วยการทำการเกษตร และสามารถนำมาสร้างองค์ความรู้ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์แก่ผู้ที่สนใจได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น นับเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอีกทางหนึ่ง

รับจำนวนจำกัด ๕๐ คน  แจ้งชื่อภายในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงทะเบียนได้ที่ นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร เบอร์โทร ๐๒-๘๐๐๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๓๔๖ งานบริหารจดหมายเหตุ

รายละเอียดโครงการมีดังนี้

1. โครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

4. ภาพบรรยากาศ

Scroll to top