หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรีจำนวน ๑ แห่ง

๑. พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก


Herbariumรวบรวมและจัดเก็บพันธ์ุไม้ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างทั้งแบบแห้ง แบบดอง ภาพวาด ภาพถ่าย เนื้อไม้ เปลือกไม้ ซากดึกดำบรรพ์ และยังมีหนังสือ ตำราเกี่ยวกับพันธุ์ไม้อีกมากมาย

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โทรศัพท์: ๐-๓๔๕๘-๕๐๕๘-๗๕ ต่อ ๒๕๑๑

 

Scroll to top