mu news362 

        วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) Meeting ครั้งที่ 13 โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 คน ได้นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
3. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
4. นายพิชย ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
5. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
6. นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 6
7. นางสาวพิริยะดา ชื่นใจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 6

 ภาพบรรยากาศ

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top