นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙


 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่พระราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์เพื่อโครงการพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ทรัพยากรน้ำ กางส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น ขณะเดียวกันโครงการในพระราชดำริที่เด่นชัดและถือเป็นแนวทางให้ปวงชนชาวไทยได้ยึดถือและปฏิบัติ คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ทรงดำรัสแก่ชาวไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ กระทั่งวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขและให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและพระผู้ให้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามจวบจนปัจจุบัน

 ดาวโหลดไฟล์  pdf

ชมนิทรรศการออนไลน์ >>


บทความเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

Scroll to top