mu news360 

        วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว 2560 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 คน โดยนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายพิชย ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
4. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
5. นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 6
6. นางสาวพิริยะดา ชื่นใจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 6

 

ภาพบรรยากาศ

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top