mu news359 

        วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากFaculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน โดยนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายพิชย ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
4. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
5. นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 6
6. นางสาวพิริยะดา ชื่นใจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 6

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top