มหาวิทยาลัยมหิดล ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอน สร้างงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการแก่สังคมไทยมานานกว่า ๑๒๓ ปี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปพร้อมกับการสั่งสมคุณค่าทางปัญญานานัปการ จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการของไทยและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่าย และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รวม ๒๗ แห่ง เปิดให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่บางกอกน้อย จำนวน ๑๑ แห่ง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่พญาไท จำนวน ๘ แห่ง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่ศาลายา จำนวน ๙ แห่ง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง

 

ช่องทางการติดต่อส่วนประสานงานโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยมหิดลหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่อยู่: ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๔๕๔๑-๔๒ 

โทรสาร: ๐-๒๔๔๙-๔๕๔๕ 

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Scroll to top