mu news368 

       วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการมหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6 โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักศึกษาจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 คน นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นางสาวศิรินาฏ เป้ากลางไพร นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปี 4 MU Guide รุ่น 4
4. นางสาวณัชชา ธนสมุทร นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 1

 ภาพบรรยากาศ

 • 01-25aug2017
 • 02-25aug2017
 • 03-25aug2017
 • 04-25aug2017
 • 05-25aug2017
 • 06-25aug2017
 • 07-25aug2017
 • 08-25aug2017
 • 09-25aug2017
 • 10-25aug2017
 • 11-25aug2017
 • 12-25aug2017
 • 13-25aug2017
 • 14-25aug2017
 • 15-25aug2017
 • 16-25aug2017
 • 17-25aug2017
 • 18-25aug2017
 • 19-25aug2017
 • 20-25aug2017
 • 21-25aug2017
 • 22-25aug2017
 • 23-25aug2017

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top