นิทรรศการวันมหิดล เรื่อง เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดนิทรรศการ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ดาวโหลดไฟล์ pdf


02-01


       นับแต่ปีพุทธศักราช 2512 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนาม “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” เป็น “มหาวิทยาลัยมหิดล” และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2512 เป็นต้นมา
       มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับวันที่ 2 มีนาคมของทุกปี โดยในปีพุทธศักราช 2557 ปีนี้ชาวมหิดลจะได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จ ในการสร้างหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศาลายา บนเนื้อที่ 45 ไร่
       “มหิดลสิทธาคาร” ได้ก่อกำเนิดขึ้นด้วยความพยายามของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทุกยุคทุกสมัย และคณะทำงานทุกฝ่ายที่บรรจงสร้างหอประชุมแห่งนี้อย่างประณีตด้วยความ ตั้งใจจะให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของ มหาวิทยาลัยด้วยความภาคภูมิใจ เป็นการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่า มหาวิทยาลัย มหิดลได้หอประชุมที่มีความสวยงาม สะท้อนคุณค่าความเป็นมหิดล มากด้วยประโยชน์ ใช้สอยเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดนตรี ทั้งเป็นสถานที่รองรับการจัดประชุม สัมมนาระดับชาติและระดับนานาชาติิ
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามว่า “มหิดลสิทธาคาร” (Prince Mahidol Hall) อันมีความหมายว่า “อาคารที่มีความสำเร็จ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552
       นิทรรศการนี้จัดเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส ครบรอบ 45 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นปีแรกที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย มหิดล จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร

Scroll to top