mu news366 

       วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dongguk ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 คน โดยนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
2. นางสาววรินทร์ธร อมรทิพย์โภคิน สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 4

 ภาพบรรยากาศ

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top