mu news338 

        วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00น. - 12.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ Server เบื้องต้น ณ ห้อง 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรจากบริษัท New System Provider Co.,Ltd. จำนวน 2 ท่าน คือ คุณ เปรมพล นิลโต ตำแหน่ง Engineering,คุณภูริมาศ พงค์กฤษิกร,คุณติรพร กิจชวลิต โดยการอบรมเป็นการอบรมเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Server และอุปกรณ์ต่อพ่วง หลัการการทำงาน การจัดการข้อมูลและการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อเครื่อง Server พร้อมทั้งการดูแลรักษาเพื่อให้ เครื่อง Server ทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยมีบุคลากรที่เข้าฟังการบรรยาย ดังนี้คือ

1. นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ
2. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
3. นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ นักเอกสารสนเทศ
4. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
5. นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ

ภาพบรรยากาศ

 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 08
 • 10
 • 11
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 

 

Scroll to top