mu news356 

        วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมระดับนานาชาติหลักสูตร “Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions” จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 คน โดยนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
3. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศ

 • 01-08aug2560
 • 02-08aug2560
 • 03-08aug2560
 • 04-08aug2560
 • 05-08aug2560
 • 06-08aug2560
 • 07-08aug2560
 • 08-08aug2560
 • 09-08aug2560
 • 10-08aug2560
 • 11-08aug2560
 • 12-08aug2560
 • 13-08aug2560
 • 14-08aug2560
 • 15-08aug2560
 • 16-08aug2560
 • 17-08aug2560
 • 18-08aug2560
 • 19-08aug2560
 • 20-08aug2560
 • 21-08aug2560
 • 22-08aug2560
 • 23-08aug2560
 

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top