mu news365 

       วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน นำชมนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
3. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
4. นางสาวศิรินาฏ เป้ากลางไพร วิทยาลัยนานาชาติ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 4
5. นายอานนท์ ปุ้ยตระกูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 6
6. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5

 ภาพบรรยากาศ

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top