mu news353 

        วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.50-14.20 น.ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 คน โดยนำชมนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายพิชย ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
4. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
5.นายกันตณัฐ ตระกูลวีรยุทธ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 1 นักศึกษา MU Guide รุ่น 6

ภาพบรรยากาศ

  • 01-14jul2560
  • 02-14jul2560
  • 03-14jul2560
  • 04-14jul2560
  • 05-14jul2560
  • 06-14jul2560
  • 07-14jul2560
  • 08-14jul2560
  • 09-14jul2560
  • 10-14jul2560
 

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top