mu news352 

        วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอใช้พื้นที่ขอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานแถลงข่าวแนะนำ “เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตสภา” ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์และความเสมอภาคทางการศึกษาของคนพิการทางการได้ยิน ได้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับคนที่มีการได้ยิน โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานในการแถลงข่าว

ภาพบรรยากาศ

 • 01-13jul2560
 • 02-13jul2560
 • 03-13jul2560
 • 04-13jul2560
 • 05-13jul2560
 • 06-13jul2560
 • 07-13jul2560
 • 08-13jul2560
 • 09-13jul2560
 • 10-13jul2560
 • 11-13jul2560
 • 12-13jul2560
 • 13-13jul2560
 • 14-13jul2560
 • 15-13jul2560
 • 16-13jul2560
 • 17-13jul2560
 • 18-13jul2560
 • 19-13jul2560
 • 20-13jul2560
 • 21-13jul2560
 • 22-13jul2560
 • 23-13jul2560
 • 24-13jul2560
 • 25-13jul2560
 • 26-13jul2560
 • 27-13jul2560
 • 28-13jul2560
 • 29-13jul2560
 • 30-13jul2560
 • 31-13jul2560
 • 32-13jul2560
 • 33-13jul2560
 • 34-13jul2560
 

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top